Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. A. Budnego w Bychawie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Bychawy

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. A. Budnego w Bychawie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 36/5 o powierzchni 1,9565 ha.

 

 

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

 

1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1I/00108702/6.

 

2. Działka nr 36/5 położona przy ul. A. Budnego w Bychawie, w odległości około 1 km od centrum miasta w dzielnicy Podzamcze. Działka jest niezabudowana, nieużytkowana, zarośnięta chwastami, w pobliżu południowej granicy znajdują się zakrzaczenia. Do nieruchomości jest dobry dojazd bezpośrednio z ulicy A. Budnego drogą dojazdową utwardzoną oraz przez teren działki nr 36/3 będącej własnością Gminy Bychawa, przez którą będzie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu przy akcie notarialnym sprzedaży działki nr 36/5. Teren nieruchomości jest zróżnicowany, nierówny, kształt nieregularny. W niedalekiej odległości przy ul. A. Budnego znajdują się budynki mieszkalne i przemysłowe. Nabywca działki ustanowi służebność przejazdu i przechodu przy akcie notarialnym sprzedaży działki nr 36/5 przez teren działki 36/5 na rzecz działki nr 36/4.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 398 150,00 zł /słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt osiem sto pięćdziesiąt /. Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 3 990,00 zł / słownie złotych: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt /.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

 

3.W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa działka przeznaczona jest w części pod tereny strefy aktywności gospodarczej – symbol planu 1 PB – S, w części pod teren zieleni naturalnej – symbol planu 4 ZN, w części pod zieleń łąkową – symbol planu 1 ZŁ, 5 ZŁ.

 

4. Brak przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością i nie zgłoszono wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w ustawowym terminie.

 

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 39 815,00 zł / słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset piętnaście / na konto Urzędu Miejskiego w Bychawie Nr 97 8685 0001 0017 3892 2000 0060 prowadzone przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie w terminie do dnia 9 grudnia 2014 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.

 

6. Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2014r. o godz. 830 w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 – pokój Nr 17 (I piętro). Burmistrz Bychawy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 pokój Nr 19 lub pod numerem telefonu 081-5660004 wewn. 39, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.