Podpisano umowę na modernizację budynku Centrum Kultury Wiejskiej w miejscowości Zaraszów-Kolonia

Ochotnicza Straż Pożarna w Zaraszowie-Kolonia podpisała umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Centrum Kultury Wiejskiej w miejscowości Zaraszów-Kolonia” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W chwili obecnej jest już po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w ramach których wyłonieni zostali wykonawcy do realizacji poszczególnych zadań, modernizację budynku Centrum kultury Wiejskiej oraz części użytkowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną wykona firma „BUDMAR Marek Pijas” z siedzibą w Leśniczówce.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania wykonywany będzie przez P. Michała Pietraszka.

Całkowity koszt realizacji modernizacji świetlicy w Zaraszowie-Kolonii wynosi 388984,90 zł w tym:

– za modernizację budynku Centrum Kultury Wiejskiej 307 500,00 zł w tym kwota dofinansowania z funduszy unijnych to 299 920,00 zł,

– za modernizację części Ochotniczej Straży Pożarnej 81 484,90 zł.

W ramach modernizacji Centrum Kultury Wiejskiej zrealizowane zostaną: wymiana pokrycia dachu, izolacja cieplna stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie budynku, remont sanitariatów, roboty remontowe wewnętrzne, schody zewnętrzne, odwodnienie, chodniki oraz instalacja wodna i kanalizacyjna wewnętrzna, remont instalacji elektrycznej, odgromowej i wentylacyjnej.

W zmodernizowanej świetlicy powstaną trzy pomieszczenia: sala widowiskowa o powierzchni 107,67 m2, przygotowalnia posiłków regionalnych o powierzchni 12,36 m2, izba pamięci o powierzchni 16,76 m2 oraz łazienka, toaleta i podjazd dla niepełnosprawnych. Dzięki realizacji przedmiotowego zadania powstanie odpowiednia baza kulturalno – społeczna, co wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz zwiększy liczbę korzystających z oferty zmodernizowanych świetlic. Działalność obiektu prowadzona będzie na zasadzie ogólnej dostępności dla mieszkańców.