Podpisano umowę z wykonawcami, którzy zrealizują przedsięwzięcie pt. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w Zaraszowie”

Budynek szkoły przed przystąpieniem do prac remontowych

Realizacja obejmuje ocieplenie ścian i stropodachu; roboty malarskie i blacharskie; remont kominów i piwnic; wymianę stolarki, instalacji c.o., c.w.u i wod.-kan., pieca węglowego na pelet z automatyką; zagospodarowanie terenu. Wartość robót budowlanych to 805 201,00 zł. Planowane rozpoczęcie prac przewidywane jest na 22 czerwca br.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach działania 5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego” z RPO WL na lata 2014-2020.