Podsumowanie najważniejszych zmian wprowadzonych do Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” od 2020 r.

image_pdfimage_print

Czyste Powietrze

Podsumowanie najważniejszych zmian wprowadzonych do Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” od 2020 r.

1. Zmiany Programu obowiązujące od dnia 15 maja 2020 r.:

 • Uproszczenie formularza wniosku o dofinansowanie;
 • Rozpoczęcie naboru wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do I części Programu, na podstawowy poziom dofinansowania;
 • Skrócenie czasu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie przez wojewódzkie fundusze z 90 na 30 dni;
 • Uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi – wprowadzenie wyłącznie dwóch grup dochodowych:

* dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (I część Programu). Dotyczy właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych z rocznym dochodem do 100 tys. zł,
* dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (II część Programu). Dotyczy właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe);

 • Zmiana sposobu liczenia dochodu dla podstawowego poziomu dofinansowania – tylko dla Wnioskodawcy, a nie członków jego gospodarstwa domowego;
 • Umożliwienie uzyskania dotacji na ocieplenie budynku oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej również przez Wnioskodawców, którzy już posiadają ekologiczne źródło ciepła;
 • Integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
 • Umożliwienie składania wniosków online w serwisie gov.pl.


2. Zmiany Programu obowiązujące od dnia 21 października 2020 r.

 • Rozpoczęcie naboru wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do II części Programu, na podwyższony poziom dofinansowania;
 • Rozpoczęcie procesu wydawania zaświadczeń o dochodach przez gminy na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem w ramach II części Programu;
 • Umożliwienie wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia maksymalnie o sześć miesięcy w sytuacjach niezależnych od Beneficjenta;
 • Udostępnienie Beneficjentom kalkulatora dotacji – uproszczone narzędzie dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji ;
 • Rozszerzenie zakresu współpracy z gminami w zakresie pomocy Wnioskodawcom w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie i przekazaniu ich do właściwych wojewódzkich funduszy. Dotyczy gmin, które zawarły porozumienia o współpracy z WFOŚiGW w Lublinie w ramach Programu „Czyste Powietrze”.


W kwietniu 2021 r. rozpoczęto tworzenie gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych Programu „Czyste Powietrze” w gminach, które podpisały odpowiednie porozumienia z WFOŚiGW. Do zadań punktów konsultacyjnych należy min. udzielanie informacji o Programie, wsparcie Wnioskodawców na etapie aplikowania oraz rozliczania przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników, zapewnienie stanowiska komputerowego obsługiwanego przez pracownika umożliwiającego Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk.

Lista gmin współpracujących przy realizacji Programu „Czyste Powietrze” jest dostępna na stronie WFOŚiGW w Lublinie w zakładce „dla Gmin” i podlega bieżącej aktualizacji.

3. Zmiany Programu obowiązujące od dnia 1 lipca 2021 r.

 • Ograniczenie dotacji na kotły węglowe. Zakup i montaż kotła węglowego w ramach Programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do końca 2021 r., pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie również w terminie do 31 grudnia 2021 r. Od 1 stycznia 2022 r. zostają wycofane dotacje na kotły węglowe;
 • Zwiększenie progów dochodowych w ramach II części Programu. W przypadku gospodarstw wieloosobowych próg wynosi do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł;
 • Wprowadzenie możliwości uzyskania większego wsparcia na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45 % faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60 % kosztów).

4. Zmiany Programu obowiązujące od dnia 6 lipca 2021 r.

 • Rozpoczęcie naboru ciągłego wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Wnioski o dofinansowanie można składać w bankach, które przystąpiły do współpracy w Programie. Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem znajduje się na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie internetowej WFOŚiGW w Lublinie. Lista podlega bieżącej aktualizacji. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przyjmowane są w bankach i przekazywane do WFOŚiGW zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem w celu ich rozpatrzenia oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

Najważniejsze warunki dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:

 1. Kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dotację musi być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji na to przedsięwzięcie,
 2. Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata Beneficjentowi, przez bank, kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z Programem, w tym, co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych oraz wykorzystanie tego kredytu przez Beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem,
 3. Okres realizacji przedsięwzięcia dla wniosków złożonych w ramach ścieżki bankowej wynosi do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uwaga: W przypadku dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu pierwszy koszt kwalifikowany może zostać poniesiony najwcześniej w dacie złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu „Czyste Powietrze”.

źródło: https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html