Podsumowanie najważniejszych zmian wprowadzonych do Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” od 2020 r.

Czyste Powietrze

Podsumowanie najważniejszych zmian wprowadzonych do Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” od 2020 r.

1. Zmiany Programu obowiązujące od dnia 15 maja 2020 r.:

 • Uproszczenie formularza wniosku o dofinansowanie;
 • Rozpoczęcie naboru wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do I części Programu, na podstawowy poziom dofinansowania;
 • Skrócenie czasu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie przez wojewódzkie fundusze z 90 na 30 dni;
 • Uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi – wprowadzenie wyłącznie dwóch grup dochodowych:

* dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (I część Programu). Dotyczy właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych z rocznym dochodem do 100 tys. zł,
* dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (II część Programu). Dotyczy właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe);

 • Zmiana sposobu liczenia dochodu dla podstawowego poziomu dofinansowania – tylko dla Wnioskodawcy, a nie członków jego gospodarstwa domowego;
 • Umożliwienie uzyskania dotacji na ocieplenie budynku oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej również przez Wnioskodawców, którzy już posiadają ekologiczne źródło ciepła;
 • Integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
 • Umożliwienie składania wniosków online w serwisie gov.pl.


2. Zmiany Programu obowiązujące od dnia 21 października 2020 r.

 • Rozpoczęcie naboru wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do II części Programu, na podwyższony poziom dofinansowania;
 • Rozpoczęcie procesu wydawania zaświadczeń o dochodach przez gminy na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem w ramach II części Programu;
 • Umożliwienie wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia maksymalnie o sześć miesięcy w sytuacjach niezależnych od Beneficjenta;
 • Udostępnienie Beneficjentom kalkulatora dotacji – uproszczone narzędzie dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji ;
 • Rozszerzenie zakresu współpracy z gminami w zakresie pomocy Wnioskodawcom w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie i przekazaniu ich do właściwych wojewódzkich funduszy. Dotyczy gmin, które zawarły porozumienia o współpracy z WFOŚiGW w Lublinie w ramach Programu „Czyste Powietrze”.


W kwietniu 2021 r. rozpoczęto tworzenie gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych Programu „Czyste Powietrze” w gminach, które podpisały odpowiednie porozumienia z WFOŚiGW. Do zadań punktów konsultacyjnych należy min. udzielanie informacji o Programie, wsparcie Wnioskodawców na etapie aplikowania oraz rozliczania przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników, zapewnienie stanowiska komputerowego obsługiwanego przez pracownika umożliwiającego Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk.

Lista gmin współpracujących przy realizacji Programu „Czyste Powietrze” jest dostępna na stronie WFOŚiGW w Lublinie w zakładce „dla Gmin” i podlega bieżącej aktualizacji.

3. Zmiany Programu obowiązujące od dnia 1 lipca 2021 r.

 • Ograniczenie dotacji na kotły węglowe. Zakup i montaż kotła węglowego w ramach Programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do końca 2021 r., pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie również w terminie do 31 grudnia 2021 r. Od 1 stycznia 2022 r. zostają wycofane dotacje na kotły węglowe;
 • Zwiększenie progów dochodowych w ramach II części Programu. W przypadku gospodarstw wieloosobowych próg wynosi do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł;
 • Wprowadzenie możliwości uzyskania większego wsparcia na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45 % faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60 % kosztów).

4. Zmiany Programu obowiązujące od dnia 6 lipca 2021 r.

 • Rozpoczęcie naboru ciągłego wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Wnioski o dofinansowanie można składać w bankach, które przystąpiły do współpracy w Programie. Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem znajduje się na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie internetowej WFOŚiGW w Lublinie. Lista podlega bieżącej aktualizacji. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przyjmowane są w bankach i przekazywane do WFOŚiGW zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem w celu ich rozpatrzenia oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

Najważniejsze warunki dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:

 1. Kwota kapitału kredytu udzielonego na przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dotację musi być wyższa niż kwota wnioskowanej dotacji na to przedsięwzięcie,
 2. Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłata Beneficjentowi, przez bank, kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z Programem, w tym, co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych oraz wykorzystanie tego kredytu przez Beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem,
 3. Okres realizacji przedsięwzięcia dla wniosków złożonych w ramach ścieżki bankowej wynosi do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uwaga: W przypadku dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu pierwszy koszt kwalifikowany może zostać poniesiony najwcześniej w dacie złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu „Czyste Powietrze”.

źródło: https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html