Podsumowanie termomodernizacji budynku szkolnego

image_pdfimage_print

Pogadanka na temat źródła finansowania termomodernizacji. Rozdano zestawy do pisania i odblaski uczniom i nauczycielom.

o projekcie

Projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w Zaraszowie” został zrealizowany dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.
Całkowita wartość projektu wynosi 881 362,84 zł w tym kwota dofinansowania z w/w funduszy wynosi 660 024,89 zł, natomiast środki przeznaczone na ten cel przez Gminę wynoszą 221 337,95 zł.
Celem głównym, zrealizowanej inwestycji, jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej jakim jest Szkoła Podstawowa w Zaraszowie. Podjęcie działań termomodernizacyjnych pozwala na znaczne podniesienie jakości wypełniania zadań własnych Gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody. Bezpośrednio wpłynie na zwiększenie standardu życia mieszkańców gminy. W wyniku realizacji projektu nastąpi również obniżenie kosztów ponoszonych na zapewnienie dostarczenia ciepła do szkoły.
Termomodernizacja obiektu przyczynia się do wypełniania zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020 poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery łącznie co o 93,90%, a także pozwala obniżyć koszty utrzymania budynków poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię i paliwo.
Dzięki realizacji projektu ograniczona została emisja zanieczyszczeń na obszarze objętym bezpośrednim oddziaływaniem projektu, co wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego i umożliwia zwiększenie bioróżnorodności na jego terenie.
Z efektów realizacji projektu korzystają różnorodne grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów oraz personelu Szkoły Podstawowej w Zaraszowie.

Projekt zrealizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działania: 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego