Pomoc finansowa dla uczniów – stypendium na rok szkolny 2015/2016

image_pdfimage_print
Burmistrz Bychawy informuje, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2015/2016 rozpoczyna się nowy okres stypendialny. Uczniowie zamieszkujący teren gminy Bychawa, w ramach pomocy materialnej mogą ubiegać się o przyznanie socjalnego stypendium szkolnego.

Uczniowie zamieszkujący teren Gminy Bychawa, w ramach pomocy materialnej mogą ubiegać się o przyznanie socjalnego stypendium szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Jednocześnie miesięczny dochód w rodzinie ucznia na osobę nie może przekroczyć kwoty 456 zł netto, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Od 1 października 2015 r. ulegnie zmianie wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie do 514 zł i wzrośnie wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego z 250 zł do 288 zł. W związku z powyższym osoby, które będą składały wnioski do 15 września powinny przyjąć obecnie obowiązujące kryteria dochodowe, z dniem 1 października zostaną one obligatoryjnie przeliczone przez organ przyznający świadczenia. Należy zaznaczyć, iż osoby, których dochody w rodzinie na osobę mieszczą się w przedziale od 456 zł do 514 zł, także mogą składać wnioski do 15 września 2015r., w takim przypadku świadczenie będzie mogło być przyznane od 1 października 2015 r.
 W ramach przyznanego stypendium szkolnego uczeń może otrzymać m. in. całkowity lub częściowy zwrot kosztów zakupu podręczników, artykułów szkolnych, stroju sportowego, stroju apelowego lub stroju wymaganego w danej szkole, zestawu komputerowego oraz abonamentu internetowego. Stypendium może być udzielone także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zajęć edukacyjnych, wyjazdów szkolnych do kina, teatru i wycieczek szkolnych. Uczniom szkół ponad gimnazjalnych, oraz słuchaczom kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania w ramach stypendium przysługuje również zwrot kosztów dojazdu oraz zakwaterowania w bursie, internacie lub domu studenta.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 można składać w Urzędzie Miejskim w Bychawie w dniach 1-15 września 2015 r. Słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych wniosek o przyznanie stypendium szkolnego mogą złożyć w terminie do dnia 15 października 2015 r.
Zgodnie z art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane. 
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).
Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Burmistrz Bychawy informuje, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2015/2016 rozpoczyna się nowy okres stypendialny. Uczniowie zamieszkujący teren Gminy Bychawa, w ramach pomocy materialnej mogą ubiegać się o przyznanie socjalnego stypendium szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Jednocześnie miesięczny dochód w rodzinie ucznia na osobę nie może przekroczyć kwoty 456 zł netto, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Od 1 października 2015 r. ulegnie zmianie wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie do 514 zł i wzrośnie wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego z 250 zł do 288 zł. W związku z powyższym osoby, które będą składały wnioski do 15 września powinny przyjąć obecnie obowiązujące kryteria dochodowe, z dniem 1 października zostaną one obligatoryjnie przeliczone przez organ przyznający świadczenia. Należy zaznaczyć, iż osoby, których dochody w rodzinie na osobę mieszczą się w przedziale od 456 zł do 514 zł, także mogą składać wnioski do 15 września 2015r., w takim przypadku świadczenie będzie mogło być przyznane od 1 października 2015 r.

 W ramach przyznanego stypendium szkolnego uczeń może otrzymać m. in. całkowity lub częściowy zwrot kosztów zakupu podręczników, artykułów szkolnych, stroju sportowego, stroju apelowego lub stroju wymaganego w danej szkole, zestawu komputerowego oraz abonamentu internetowego. Stypendium może być udzielone także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zajęć edukacyjnych, wyjazdów szkolnych do kina, teatru i wycieczek szkolnych. Uczniom szkół ponad gimnazjalnych, oraz słuchaczom kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania w ramach stypendium przysługuje również zwrot kosztów dojazdu oraz zakwaterowania w bursie, internacie lub domu studenta.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 można składać w Urzędzie Miejskim w Bychawie w dniach 1-15 września 2015 r. Słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych wniosek o przyznanie stypendium szkolnego mogą złożyć w terminie do dnia 15 października 2015 r.

Zgodnie z art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia, z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.