Porządek posiedzenia XXII sesji Rady Miejskiej w Bychawie

image_pdfimage_print

w dniu 25 października 2012 r. (czwartek godz. 15.00)

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.

3.Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Bychawa,
  2. wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości,
  3. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości,
  4. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bychawa oraz warunków i zasad korzystania z nich,
  5. określenia wysokości stawek podatku do nieruchomości na terenie gminy Bychawa,
  6. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bychawa na 2013 rok,
  7. zmian w  uchwale budżetowej na rok 2012.

6. Założenia do projektu budżetu gminy na 2013 rok.

7. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.

8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

9. Sprawy bieżące.

10. Zakończenie obrad sesji.