Posiedzenia komisji Rady Miejskiej

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

 

19 marca 2013 r. (wtorek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
2. Sprawy bieżące.

 

19 marca 2013 r. (wtorek) godz. 14.30 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów w gminie Bychawa.
2. Sprawy bieżące.

 

20 marca 2013 r. (środa) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
b) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
2. Sprawy bieżące.

 

21 marca 2013 r. (czwartek) godz. 12.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
b) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu,
c) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Lubelskiego,
d) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
e) zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
2. Sprawy bieżące.