Projekt – Strategii Rozwoju Gminy Bychawa 2007-2020

image_pdfimage_print

Image Zapraszamy do zapoznania się z projektem po zmianach proponowanych przez osoby ankietowane.

Kliknij by pobrać
Dokument zapisany w formacie PDF (2,4MB)


Spis Treści

Rozdział 1.
Wprowadzenie do Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2007-2020…………………..3
Rozdział 2.
Raport o stanie Gminy Bychawa………………………………………………………………………………6
2.1. Gmina Bychawa – informacje ogólne …………………………………………………………………….6
2.2. Rys historyczny ……………………………………………………………………………………………..11
2.3. Sytuacja demograficzna i warunki życia mieszkańców……………………………………………..14
2.3.1. Ludność ………………………………………………………………………………………………….14
2.3.2. Rynek pracy i bezrobocie …………………………………………………………………………….17
2.3.3. Zdrowie i opieka społeczna ………………………………………………………………………….23
2.3.4. Bezpieczeństwo publiczne……………………………………………………………………………28
2.3.5. Oświata…………………………………………………………………………………………………..31
2.3.6. Dom Dziecka ……………………………………………………………………………………………35
2.3.7. Kultura ……………………………………………………………………………………………………35
2.3.8. Mienie komunalne……………………………………………………………………………………..36
2.4. Gospodarka……………………………………………………………………………………………………37
2.5. Infrastruktura techniczna i komunalna …………………………………………………………………43
2.5.1. Drogi………………………………………………………………………………………………………43
2.5.2. Wodociągi i kanalizacja……………………………………………………………………………….47
2.5.3. Sieć ciepłownicza i gazowa ………………………………………………………………………….48
2.5.4. Oświetlenie i sieć energetyczna…………………………………………………………………….49
2.5.5. Tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe ………………………………………50
2.6. Stan i ochrona środowiska naturalnego………………………………………………………………..50
2.6.1. Środowisko przyrodnicze …………………………………………………………………………….50
2.6.2. Gospodarka odpadami………………………………………………………………………………..51
2.7. Turystyka………………………………………………………………………………………………………51
2.8. Geotermia……………………………………………………………………………………………………..57
2.8. Budżet Gminy…………………………………………………………………………………………………57
Rozdział 3.
Wnioski z Raportu o stanie Gminy Bychawa……………………………………………………………60
Rozdział 4.
Bilans strategiczny Gminy Bychawa……………………………………………………………………….63
4.1. Badanie opinii społecznej ………………………………………………………………………………….63
4.1.1. Cel i metoda badań ……………………………………………………………………………………63
4.1.2. Ograniczenia interpretacji ……………………………………………………………………………69
4.2. Badanie opinii społecznej – uzupełniające badania ankietowe……………………………………75
4.3. Problemy Gminy Bychawa …………………………………………………………………………………84
4.3. Analiza SWOT ………………………………………………………………………………………………..89
Rozdział 5.
Misja i Wizja rozwoju Gminy Bychawa……………………………………………………………………93
Rozdział 6.
Obszary strategiczne …………………………………………………………………………………………….95
Rozdział 7.
Priorytety rozwoju, cele strategiczne i kierunki działań …………………………………………..97
7.1. Obszar przestrzenny ………………………………………………………………………………………..97
7.2. Obszar gospodarczy…………………………………………………………………………………………99
7.3. Obszar społeczny ………………………………………………………………………………………….101
7.4. Obszar wieś i rolnictwo …………………………………………………………………………………..105
Rozdział 8.
Nawiązanie do strategicznych dokumentów rozwojowych kraju i województwa
lubelskiego …………………………………………………………………………………………………………107
8.1. Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013 …………………………………………………107
8.2. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015…………………………………………………………………..108
8.3. Strategia Rozwoju Turystyki w latach 2007 -2013…………………………………………………108
8.4. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013…………………………………..109
8.5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 ………….. 110
8.6. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 ………………………….. 110
8.7. Program Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego ………………………. 111
Rozdział 9.
Wdrażanie i harmonogram strategii……………………………………………………………………..112
Rozdział 10.
Monitorowanie i ewaluacja strategii …………………………………………………………………….115
10.1. Monitorowanie…………………………………………………………………………………………….115
10.2. Ewaluacja strategii………………………………………………………………………………………. 116