Projekt „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie Gminy Bychawa” otrzyma dofinansowanie!!!

W dniu 21 grudnia 2016 r. została zatwierdzona „Lista ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 – z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania” na której to znalazł się Nasz projekt pod nazwą „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie Gminy Bychawa” z wynikiem 100 pkt. Dla wszystkich zainteresowanych oznacza to, że po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim, rozpoczniemy jego rzeczową realizację polegającą na montażu instalacji słonecznych oraz wymianie kotłów c.o. na opalane biomasą.

O przebiegu kolejnych działań związanych z projektem będziemy Państwa na bieżąco informować.

2017 FE LU UE solary Bychawa 650