Proponowany porządek posiedzenia XXIV sesji Rady Miejskiej w Bychawie

Proponowany porządek posiedzenia XXIV sesji Rady Miejskiej w Bychawie w dniu 29 grudnia 2016 r.

 

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa,

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

c) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka nr 651 położona w Bychawie – ul. Polna, działka nr 641/1 położona w Bychawie przy ul. Polnej, działka nr 635/1 położona w Bychawie przy ul. 11 Listopada w obrębie nr 1 – Bychawa Miasto, działki nr ew. 17 i 61 położone w miejscowości Podzamcze w obrębie 19 – Podzamcze oraz działki nr ew. 482 i 860 położone w miejscowości Gałęzów w obrębie 6 – Gałęzów,

d) zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.

6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

7. Sprawy bieżące.

8. Zakończenie obrad sesji.