Proponowany porządek XI sesji Rady Miejskiej w Bychawie

w dniu 27 października 2011 r. (czwartek godz. 15. 00)

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z X sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
6. Współpraca z gminą partnerską.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bychawa,
b) wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym części nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ulicy Piotra Ściegiennego w Bychawie,
c) stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
d) zmian w uchwale budżetowej,
e) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bychawa na 2012 rok,
f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bychawa,
g) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
h) określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
i) delegowania przedstawiciela gminy Bychawa do Zarządu Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach.
8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.

9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad sesji.