Proponowany program XIV sesji Rady Miejskiej w Bychawie – uchwalenie całorocznego budżetu

image_pdfimage_print

Uprzejmie informuję, że XIV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 26 stycznia 2012r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.  
2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2011.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2012,
b)    wieloletniej prognozy finansowej,
c)    uchwały budżetowej na rok 2012,
d)    przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego Burmistrzowi Bychawy.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady
Alicja Dzwonowska
Bychawa, 19.01.2012r.