GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BYCHAWIE

image_pdfimage_print

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bychawie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.).

Zakres działania komisji.

 • przyjmowanie wniosków oraz wszczynanie postępowań w sprawie nadużywania alkoholu,
 • podejmowanie działań zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego i wszczynanie postępowań wobec tych osób. W sprawach o nadużywanie alkoholu w związku z zaistnieniem przesłanki ustawowe tzn. rozkładu pożycia małżeńskiego, demoralizacji nieletnich lub zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz po wyczerpaniu wszystkich możliwości podejmowanie działań zmierzających do orzeczenia przez Sąd, zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • przeprowadzanie rozmów motywujących z osobami podejrzewanymi o nadużywanie alkoholu lub narkotyków oraz udzielanie pomocy im jak i ich rodzinom,
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,
 • rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o udzielenie dotacji z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na realizację zlecanych i wspieranych zadań,
 • wydawanie opinii w sprawach zgodności lokalizacji i ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miejskiej w Bychawie,
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie problematyki uzależnień.

Wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego można składać w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz: 15.30-17.30.

Wzór wniosku o zastosowanie leczenia odwykowego – Wniosek w sprawie leczenia osoby z problemem alkoholowym

Akty prawne:

1) Zarządzenie w sprawie powołania członków GKRPA – Zarządzenie Nr 69OW2018 Burmistrza Bychawy z dnia 27 czerwca 2018 r.

2) Załącznik do uchwały Nr XXXVI/246/2017 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 21 grudnia 2017 r. – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Bychawie na rok 2018

Alkohol – podstawowe informacje

Co to jest alkohol i jak działa na organizm?

Alkohol etylowy jest cieczą lżejszą od wody, przezroczystą, o charakterystycznej woni i piekącym smaku. W normalnych warunkach występuje w organizmie człowieka jako alkohol fizjologiczny, w stężeniu nie przekraczającym 0,15 promila. Wchłanianie rozpoczyna się natychmiast po wprowadzeniu alkoholu do organizmu, już w jamie ustnej. Szybkość wchłaniania zależy m. in. od tempa przesuwania się treści pokarmowych z żołądka do dwunastnicy i jelit, a także od zawartości tłuszczu w pożywieniu. Jelita są miejscem, gdzie najwięcej alkoholu przenika do krwi, natomiast największe jego stężenie występuje w ślinie, moczu, krwi, żółci i płynie mózgowo-rdzeniowym. Do maksymalnego stężenia alkoholu we krwi dochodzi po upływie około 1-1,5 godziny od chwili jego spożycia. Proces metabolizowania alkoholu przebiega wolniej niż proces jego wchłaniania.

Woronowicz: „Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu,” Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2003

Polskie prawo definiuje:

 • stan po użyciu alkoholu, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila (lub rejestruje się obecność alkoholu w wydychanym powietrzu na poziomie od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3).
 • stan nietrzeźwości, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,5 promila (lub rejestruje się obecność alkoholu w wydychanym powietrzu na poziomie powyżej 0,25 mg w 1 dm3).

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (z późniejszymi zmianami)

Dla oceny stanu trzeźwości ważna jest umiejętność szacunkowego obliczenia poziomu stężenia alkoholu we krwi. W tym celu można posłużyć się następującymi wzorami:

x g 100% alkoholu

Dla mężczyzn = ———————————–

waga ciała (w kg) x 70%

x g 100% alkoholu

Dla kobiet = ———————————–

waga ciała (w kg) x 60%

Przy czym 10 g czystego, 100% alkoholu (1 standardowa porcja alkoholu) zawarte jest w: w ok. 250 ml piwa o mocy 5%, w ok. 100 ml wina o mocy 12% oraz w ok. 30 ml wódki o mocy 40%.

W zależności od stężenia alkoholu we krwi występują określone objawy zatrucia alkoholem:

stężenie objawy
od 0,3 do 0,5 promila Nieznaczne zaburzenia równowagi oraz euforia i obniżenie krytycyzmu, upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zaburzenia widzenia.
do 0,7 promila Zaburzenia sprawności ruchowej (niezauważalne osłabienie refleksu0, nadmierna pobudliwość i gadatliwość, a także obniżenie samokontroli oraz błędna ocena własnych możliwości, które często prowadzą do fałszywej oceny sytuacji
do 2 promili Zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej, obniżenie progu bólu, spadek sprawności intelektualnej (błędy w logicznym rozumowaniu, wadliwe wyciąganie wniosków itp.) pogłębiający się w miarę narastania intoksykacji alkoholowej, opóźnienie czasu reakcji, wyraźna drażliwość, obniżona tolerancja, zachowania agresywne, pobudzenie seksualne, wzrost ciśnienia krwi oraz przyspieszenie akcji serca.
do 3 promili Zaburzenia mowy (mowa bełkotliwa), wyraźne spowolnienie i zaburzenia równowagi, wzmożona senność, znaczne obniżona zdolność do kontroli własnych zachowań.
do 4 promili Spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, osłabienie lub zanik odruchów fizjologicznych oraz głębokie zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki.
powyżej 4 promili Głęboka śpiączka, zaburzenia czynności ośrodka oddechowego i naczyniowo-ruchowego, możliwość porażenia tych ośrodków przez alkohol.

Woronowicz: „Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu,” Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2003

Problemy związane z uzależnieniem od alkoholu jak i innych substancji psychoaktywnych znane są większości z nas. Niejednokrotnie  w swojej rodzinie lub na swojej drodze spotykamy osoby,  które mają problem z nadużywaniem alkoholu lub innej substancji, a także  z agresywnym zachowaniem. Wiele razy słyszeliśmy również o wypadkach komunikacyjnych, utracie zdrowia, życia, przemocy, nieodpowiedzialności osób uzależnionych i cierpieniu ich bliskich. Uzależnienie może dotknąć każdego z nas lub kogoś z naszej rodziny czy przyjaciół. Mitem jest przekonanie, iż uzależnionymi są tylko ludzie z marginesu społecznego, którym nie powiodło się w życiu bądź wszystko stracili. Uzależnienie od alkoholu, czyli alkoholizm jest chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną chorobą. Może jednak być powstrzymana poprzez podjęcie systematycznej terapii w placówce odwykowej oraz utrzymywanie abstynencji i zapobieganie nawrotom picia. Niestety w ostatnim czasie  pojawiło się wiele różnorodnych, nowych substancji uzależniających ponadto coraz częściej zagrożeniem stają się także uzależnienia behawioralne (np. jedzenie seks, zakupy, nałogowe korzystanie z najnowszych zdobyczy technologicznych lub hazard). Niepokojącym jest również fakt, że obniża się średnia wieku, w którym młody człowiek sięga po substancje psychoaktywne i to, że zjawisko związane z uzależnieniami generuje bardzo wysokie koszty społeczne i ekonomiczne. Mając na uwadze rozpowszechnienie uzależnień od substancji psychoaktywnych i obserwując długofalowe niekorzystne skutki ich oddziaływania na społeczeństwo, gmina Bychawa podejmuje działania zapobiegawcze mające na celu ograniczenie powyższego zjawiska. Jednym z działań jest stworzenie i zapoznanie Państwa z zakładką „Przeciw uzależnieniom i przemocy”, na której znajdą Państwo informacje o bieżących wydarzeniach, podejmowanych działaniach na terenie Gminy Bychawa oraz informacje o  jednostkach działających na rzecz pomocy osobom uzależnionym.

JEDNOSTKI POMOCOWE

Na terenie Gminy Bychawa działają następujące jednostki na rzecz pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz  doznającym  przemocy:

 1. Poradnia Leczenia Uzależnień – SP ZOZ Bychawa, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22, czynna od poniedziałku do piątku w godz: 8.00-15.00. Tel: 81 5660031.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22, czynny od poniedziałku do piątku w godz: 7.15-15.15. Tel: 815 660 127.
 3. Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin w Bychawie ul. M. J. Piłsudskiego 22, czynny we wtorki i czwartki w godz: 10.00-14.00. Tel: 81 5660031.
 4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bychawie ul. M. J. Piłsudskiego 22 – posiedzenia komisji odbywają się w ostatni wtorek miesiąca w godzinach 15.30-17.30.
 5. Grupa samopomocowa Anonimowych Alkoholików ,,Pogoda Ducha” – Mittingi AA odbywają się w każdy piątek przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22 (wejście od tyłu budynku) w godz: 16.00-18.00.