Przetarg – BPK

image_pdfimage_print

ImageBychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie ul. M. Rataja 6,  23-100 Bychawa, ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Budnego 6 o powierzchni 22262m2.

  • Nieruchomość zabudowana budynkami przemysłowymi i garażowymi, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 42/1 dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr KW 163645.
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 814 950 zł (słownie: osiemset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

  • Wadium wynosi: 41 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych).
  • Postąpienie wynosi : 8 100 zł (słownie: osiem tysięcy sto złotych).
  • Przy zakupie nieruchomości do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT.
  • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawy teren posiada oznaczenie: .SUH i jest to teren składu, usług i handlu.
  • Przetarg odbędzie się 2008-07-31 o godz.1315 w budynku Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy  ul. M. Rataja 6 w Bychawie.
  • Warunkiem udziału w przetargu jest:

1.Wniesienie wadium do dnia 2008-07-31 do godz. 1300 – za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu do kasy Przedsiębiorstwa.
2.Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowodu wniesienia wadium przez uczestnika  przetargu,
–  w przypadku osób fizycznych – okazanie dokumentu tożsamości,
– w wypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, a podlegających wpisom do właściwych rejestrów – aktualnego odpisu z rejestru(6 miesięcy przed datą przetargu), oraz dokumentów tożsamości osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu lub pełnomocnictw i dowodów tożsamości.
Wadium można wpłacać na konto Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w PEKAO S.A. nr 51 1240 2441 1111 0000 3215 4256.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie lub też nie przedłoży dowodu wpłaty wylicytowanej kwoty pomniejszonej o wpłacone wadium.
W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy  ustawy z 1920-03-24 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wszelkich informacji udziela się pod nr tel. 081 56 60 227.

Prezes zarządu BPK Sp. z o.o. w Bychawie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.