Przetarg na sprzedaż działki nr 353 położonej w miejscowości Stara Wieś Pierwsza, gmina Bychawa

image_pdfimage_print

Data ogłoszenia 2021-01-11. Termin składania ofert 2021-02-15 09:30

Treść

                                               OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                                                        Burmistrz Bychawy

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stara Wieś Pierwsza gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 353  o powierzchni 0,0842 ha.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

  1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1S/00020772/5.
  2. Działka Nr 353 położona jest w miejscowości Stara Wieś Pierwsza gmina Bychawa w odległości 9,00 km od miejscowości Bychawa. Bezpośrednie sąsiedztwo wycenianej działki stanowi zabudowa zagrodowa oraz niezabudowane działki stanowiące grunty rolno-budowlane oraz rolne. Działka nr 353 nie jest ogrodzona, częściowo stanowi drogę dojazdową do działek sąsiadujących, częściowo przebiega przy granicy w obszarze posadowienia studni oraz budynku gospodarczego. Działka rozciąga się od drogi powiatowej nr 2303L do drogi wojewódzkiej nr 842. Fizycznie nie stanowi drogi. Działka nr 353 ma kształt nieregularny. Teren działki wznoszący się od części frontowej ku końcowi działki. W początkowej części stanowi drogę wjazdową do dwóch sąsiadujących posesji.

Dla miejscowości  Stara Wieś Pierwsza gmina Bychawa sporządzono uproszczony planu urządzenia lasu, który obowiązuje w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Plan ten został zatwierdzony zarządzeniem Starosty Lubelskiego nr 151/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. Działka o nr 353 położona w obrębie ewidencyjnym Stara Wieś Pierwsza, gmina Bychawa nie została ujęta w w/w opracowaniu. Dla w/w działki nie wydawano decyzji w trybie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 768,00 zł /słownie złotych: osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem/ plus 23% podatku VAT.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 88,00 zł /słownie złotych: osiemdziesiąt osiem/.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

3.W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa działka przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową – symbol planu 14MR oraz tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy – symbol planu RPz.

  1. Brak przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością i nie zgłoszono wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w ustawowym terminie.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 880,00 zł /słownie złotych: osiemset osiemdziesiąt/ na konto Urzędu Miejskiego w Bychawie Nr 97 8685 0001 0017 3892 2000 0060 prowadzone przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie w terminie do dnia 8 lutego 2021 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.
  3. Przetarg odbędzie się dnia 15 lutego 2021 r. o godz. 930 w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 – pokój Nr 17 (I piętro). Burmistrz Bychawy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 pokój Nr 19 lub pod numerem telefonu 081-5660004 wew. 39, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.

Załączniki