Przypomnienie, że na terenie gminy Bychawa nie wolno palić w ogniskach odpadów zielonych oraz innych odpadów komunalnych

image_pdfimage_print

INFORMACJA

Urząd Miejski w Bychawie przypomina, że na terenie GMINY BYCHAWA NIE WOLNO SPALAĆ NA OTWARTEJ PRZESTRZENI (NA OGNISKACH) ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ INNYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami.

„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bychawa” mówi, że odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych (ogrodów i parków) podlegają obowiązkowi selektywnego zbierania – bądź poprzez tworzenie przydomowych kompostowników, bądź poprzez przekazywanie odpadów zielonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanych na terenie miasta Bychawa przy ul. A. Budnego 6A.

W związku z tym informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, a kto termicznie przekształca odpady poza ww. spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny.

Spalanie odpadów z naruszeniem w/w przepisów jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5.000 zł.

Załącznik: