Rada Miejska w Bychawie dokona wyboru ławników na kadencję 2012-2015.

image_pdfimage_print

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać – w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku:

1) prezesi sądów
2) stowarzyszenia
3) organizacje związkowe
4) organizacje pracodawców
5) inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych
6) co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba wymieniona na liście.
Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określają: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 12 września 2001 r.) – rozdział 7 oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. nr 50, poz. 370).

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek załączyć:

3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
informację z Krajowego Rejestru Karnego;
oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnik

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych wraz z kompletem załączników należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 w godzinach: 7.15.-15.15.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły po upływie terminu tj. 30 czerwca 2011r. pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Informacje o liczbie ławników podlegających wyborowi Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie przekaże do dnia 31 maja 2011r.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZAŁĄCZNIKI:
karta zgloszenia lawnika.pdf
lista osob popierajacych.pdf