Raport o stanie Gminy Bychawa podsumowujący 2019 rok

Drukuj artykuł
okładka raportu o stanie gminy Bychawa

Do pobrania

Spis treści

 1. Wstęp 4
 2. Informacje ogólne 5
  2.1 Mieszkańcy gminy 5
  2.2 Finanse gminy 6
  2.3 Spółka komunalna 10
  2.4 Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 11
  2.5 Ośrodek Pomocy Społecznej 13
  2.5.1 Usługi opiekuńcze 16
  2.5.2 Praca socjalna 16
  2.5.3 Asystent rodziny 17
  2.5.4 Gminny program wspierania rodziny 17
  2.5.5 Współfinansowanie pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej 18
  2.5.6 Program „POSIŁEK w SZKOLE i w DOMU” 18
  2.5.7 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 19
  2.5.8 DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w RODZINIE 20
  2.5.9 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH 20
  2.5.10 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ 22
  2.5.11 RZĄDOWY PROGRAM DOBRY START 300+ 23
  2.5.12 DODATKI MIESZKANIOWE 23
  2.5.13 REALIZACJA PROJEKTU PN. „PRZYJDŹ, ZAPYTAJ – PROFILAKTYCZNY PROGRAM DLA RODZIN” 24
  2.5.14 REALIZACJA PROJEKTU PN. ,,AKTYWNY SENIOR” 25
  2.6 Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie 26
  2.7 Przedsiębiorcy 28
  2.8 Ochrona środowiska 29
  2.8.1 Gospodarka odpadami 29
  2.8.2 Edukacja ekologiczna 35
  2.8.3 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bychawa na lata 2011-2032 35
  2.9 Bezpieczeństwo publiczne – Ochotnicze Straże Pożarne 36
  2.10 Sprawy administracyjne 37
  2.10.1 Zatrudnienie 37
  2.10.2 Badanie satysfakcji klientów 37
  2.10.3 Informacja z rejestru skarg i wniosków 40
  2.10.4 Analiza wydawanych decyzji 40
  2.10.5 Ingerencja organów nadzoru w działalność uchwałodawczą Rady Miejskiej w Bychawie 40
  2.10.6 Kontrole zewnętrzne 40
  2.10.7 ISO 40
  2.10.8 Spory sądowe 41
 3. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Bychawie 42
  3.1 Realizacja uchwał mających wpływ na politykę społeczno-gospodarczą gminy 42
  3.2 Zagospodarowanie przestrzenne 61
  3.3 Kupno/sprzedaż mienia gminnego 62
 4. Działalność inwestycyjna 63
  4.1 Infrastruktura drogowa 63
  4.2 Oświetlenie drogowe 64
  4.3 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 65
  4.4 Realizowane inwestycje 67
 5. Działalność oświatowa i kulturalna 69
  5.1 Oświata 69
  5.1.1 Organizacja – szkół podstawowych 69
  5.1.2 Organizacja – przedszkola 70
  5.1.3 Zatrudnienie 72
  5.1.4 Baza lokalowa 75
  5.1.5 Uwarunkowania demograficzne 76
  5.1.6 Stypendia szkolne 76
  5.1.7 Środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł na realizację zadań oświatowych 77
  5.1.8 Wydatki oświatowe w roku 2019 77
  5.1.9 Ważne wydarzenia w oświacie w 2019 roku 79
  5.2 Biblioteka 79
  5.2.1 Wykaz ważniejszych wydarzeń kulturalnych, w układzie chronologicznym: 81
  5.3 Bychawskie Centrum Kultury 84
  5.3.1 Imprezy kulturalne i rozrywkowe zrealizowane przez BCK w 2019 r. 86
  5.4 Partycypacja społeczna 88
  5.4.1 Gminna Rada Seniorów 88
  5.5 Działania z zakresu pożytku i wolontariatu 89
  5.6 Honorowe patronaty Burmistrza 91
  5.7 Wydarzenia kulturalne 91
  5.8 Działania realizowane przez Gminnego Koordynatora Sportu 94
  5.8.1 Wydarzenia sportowe zorganizowane przez Gminnego Koordynatora Sportu w roku 2019: 95
  5.9 Współpraca zagraniczna 96

Spis tabel

 • Tabela 1 Struktura wieku mieszkańców Gminy Bychawa w latach 2018-2019 5
 • Tabela 2 Wybrane wskaźniki demograficzne dla Polski, województwa lubelskiego, powiatu lubelskiego i gminy Bychawa 6
 • Tabela 3 Liczba aktów sporządzonych przez Urząd Stanu Cywilnego w latach 2018-2019 6
 • Tabela 4 Budżet Gminy Bychawa w 2019 r. 6
 • Tabela 5 Dochody Gminy Bychawa w 2019 r. 7
 • Tabela 6 Wydatki Gminy Bychawa w 2019 r. 8
 • Tabela 7 Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych 9
 • Tabela 8 Zadłużenie Gminy Bychawa w latach 2017-2019 10
 • Tabela 9 Formy pomocy społecznej w latach 2018-2019 (dotyczące zadań własnych i zleconych) 14
 • Tabela 10 Pomocy udzielono z następujących powodów 15
 • Tabela 11 Typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2019 r. 16
 • Tabela 12 Działania Zespołu Interdyscyplinarnego 20
 • Tabela 13 Wydatki dotyczące świadczeń rodzinnych 21
 • Tabela 14 Liczba oraz rodzaj składanych wniosków z zakresu Działalności gospodarczej 28
 • Tabela 15 Liczba złożonych deklaracji w latach 2017-2019 30
 • Tabela 16 Ilość mieszkańców wynikająca ze złożonych deklaracji ogólnie w latach 2017-2019 31
 • Tabela 17 Liczba mieszkańców objętych systemem zbiórki odpadów komunalnych w latach 2018-2019 31
 • Tabela 18 Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2017-2019 32
 • Tabela 19 Koszty funkcjonowanie działu gospodarki odpadami komunalnymi (według wykonania budżetu) 32
 • Tabela 20 Ilości odpadów komunalnych odebranych z obszaru Gminy Bychawa 33
 • Tabela 21 Struktura odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców Gminy Bychawa w latach 2018-2019 34
 • Tabela 22 Ilość odpadów (wg sprawozdania rocznego) dostarczonych do PSZOK 35
 • Tabela 23 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Bychawie 40
 • Tabela 24 Liczba odłowionych bezpańskich psów z terenu Gminy Bychawa 44
 • Tabela 25 Ocena wskaźników monitorujących realizację „Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2016-2023” (odbywa się raz w roku po opublikowaniu przez GUS danych za rok poprzedni) 56
 • Tabela 26 Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bychawa w 2019 58
 • Tabela 27 Wskaźniki osiągnięte dzięki realizacji założeń PGN 58
 • Tabela 28 Wskaźniki efektywności realizacji celów programu 60
 • Tabela 29 Sieć wodociągowa w Gminie Bychawa w latach 2019-2018 66
 • Tabela 30 Długość sieci kanalizacyjnej Bychawy w latach 2019-2018 (w km) 66
 • Tabela 31 Zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku 67
 • Tabela 32 Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 68
 • Tabela 33 Informacje o szkołach podstawowych ogólnodostępnych na terenie Gminy Bychawa w roku szkolnym 2018/2019 69
 • Tabela 34 Rok szkolny 2018/2019 to ostatni rok funkcjonowania oddziałów gimnazjalnych w szkołach 70
 • Tabela 35 Informacje o szkołach podstawowych ogólnodostępnych na terenie Gminy Bychawa 70
 • Tabela 36 Informacje o przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych na terenie Gminy Bychawa w roku szkolnym 2018/2019 71
 • Tabela 37 Informacje o przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych na terenie Gminy Bychawa w roku szkolnym 2019/2020 71
 • Tabela 38 Uczniowie i wychowankowie w latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020 w poszczególnych placówkach prowadzonych przez Gminę Bychawa 72
 • Tabela 39 Poziom wykształcenia nauczycieli w roku szk. 2019/2020 (wg stanu na 30.09.2019 r.) 73
 • Tabela 40 Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w r. szk. 2019/2020 (wg stanu na 30.09.2019 r.) 74
 • Tabela 41 Etaty według stanu na 30.09.2019 do subwencji na 2020 r. 74
 • Tabela 42 Liczba dzieci urodzonych w poszczególnych rocznikach 76
 • Tabela 43 Pomoc materialna dla uczniów i wychowanków w 2019 roku 77
 • Tabela 44 Dowożenie uczniów do szkół w roku 2019 77
 • Tabela 45 Wydatki na zadania subwencjonowane w 2019 roku 78
 • Tabela 46 Wydatki na zadania własne współfinansowane z subwencji i dotacji w roku 78
 • Tabela 47 Wydatki na zadania własne finansowane ze środków własnych gminy w 2019 roku 79

Spis wykresów

 • Wykres 1 Struktura wieku mieszkańców Gminy Bychawa w 2019 r. 5
 • Wykres 2 Dochody Gminy Bychawa w 2019 r. 8
 • Wykres 3 Wydatki Gmina Bychawa w 2019 r. 9
 • Wykres 4 Liczba mieszkańców deklarujących poszczególne systemy zbiórki odpadów 31
 • Wykres 5 Struktura wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2019 r. 32
 • Wykres 6 Ilość odpadów komunalnych odebranych z Gminy Bychawa w latach 2018-2019 33
 • Wykres 7 Udział poszczególnych frakcji odpadów (w tonach) odebranych z terenów wiejskich i miejskich w latach 2018-2019 34