Regulamin rekrutacji uczniów do udziału w projekcie „Dobry start w przyszłość” – działanie 9.1.2

 

 

dobry start-logo 550

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Pragnę poinformować, że w sierpniu br. podpisałem umowę o dofinansowanie projektu „Dobry start w przyszłość” złożonego w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/9.1.2/2013 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i podniesienie jakości kształcenia w pięciu szkołach Gminy Bychawa.
Prace nad projektem „Dobry start w przyszłość” rozpoczęły się wiosną br. Prowadzone były wspólnie przez przedstawicieli szkół i pracowników wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Bychawie. Obecnie trwają prace związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej na organizację i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz na dostawę pomocy dydaktycznych.
Projekt „Dobry start w przyszłość” zakłada w roku szkolnym 2013/2014 realizację zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 4464 godzin m.in. z matematyki, języków obcych: angielskiego i francuskiego, języka polskiego, informatyki, przyrody, chemii, doradztwa zawodowego oraz zajęć teatralnych i muzyczno-tanecznych.

Poza realizacją programu zajęć dodatkowych projekt przewiduje także doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. Przewidziano również zakup ludowych strojów tanecznych. Całkowita wartość projektu wyniesie 495 513,72 zł, z czego otrzymane dofinansowanie to kwota 440 470,44 zł.
Serdecznie zachęcam uczniów do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych a rodziców do wspierania działań podejmowanych w ramach projektu „Dobry start w przyszłość”.
Mam nadzieję, że realizacja projektu stworzy uczniom słabszym szanse na poszerzenie posiadanej wiedzy, co w konsekwencji umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych, a uczniom zdolnym umożliwi rozwijanie pasji naukowych, jak również pozwoli w przyszłości kreować własne ścieżki edukacyjne i zawodowe.

Janusz Urban
Burmistrz Bychawy

Bychawa, wrzesień 2013 r.

 

 

 

Regulamin rekrutacji uczniów do udziału w projekcie

 „Dobry start w przyszłość” – działanie 9.1.2

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki procesu rekrutacji uczniów do projektu „Dobry start w przyszłość” realizowanego przez Gminę Bychawa, finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

§ 2

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i podniesienie jakości kształcenia w 5 szkołach zlokalizowanych na terenie gminy Bychawa.

Projekt będzie obejmował następujące rodzaje zajęć dla poszczególnych szkół biorących udział w projekcie:

 

I. Szkoła Podstawowa w Bychawie

1. Zajęcia z informatyki – 36 h

2. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego – 288 h

3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego – 144 h

4. Zajęcia rozwijające z matematyki – 540 h

5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 288 h

6. Zajęcia rozwijające z przyrody – 72 h

7. Zajęcia rozwijające recytatorsko-teatralne – 36

8. Zajęcia rozwijające taneczne – 36 h

9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze logopedyczne – 72 h

10. Zajęcia z terapii psychologiczno-pedagogicznej – 72 h

 

II. Gimnazjum Nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie

1. Zajęcia rozwijające z matematyki – 360 h

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 180 h

3. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego – 360 h

4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego – 180 h

5. Zajęcia rozwijające z chemii – 36 h

6. Zajęcia rozwijające z biologii – 36 h

7. Zajęcia wyrównawcze z geografii – 36 h

8. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka francuskiego – 36 h

9. Zajęcia rozwijające z języka francuskiego – 36 h

10.  Doradztwo zawodowe – 180 h

 

III. Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzowskiej

1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 144 h

2. Zajęcia rozwijające z matematyki – 216 h

3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego – 72 h

4. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego – 72 h

5. Zajęcia rozwijające z informatyki – 36 h

6. Zajęcia rozwijające muzyczno-taneczne – 36 h

7. Zajęcia rozwijające muzyczne – 36 h

8. Zajęcia teatralne – 36 h

 

IV. Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 36 h

2. Zajęcia rozwijające z matematyki – 72 h

3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego – 36 h

4. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego – 36 h

5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – 36 h

6. Zajęcia rozwijające z języka polskiego – 36 h

7. Zajęcia rozwijające przyrodnicze – 36 h

8. Zajęcia rozwijające z informatyki – 36 h

9. Zajęcia muzyczno-taneczne – 36 h

10.  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze logopedyczne – 72 h

 

V. Szkoła Podstawowa im. K. Koźmiana w Bychawce

1. Zajęcia rozwijające z matematyki – 144 h

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze logopedyczne – 108 h

3. Zajęcia rozwijające muzyczne – 36 h

4. Zajęcia rozwijające muzyczno-taneczne – 36 h

5. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego – 36 h

6. Zajęcia rozwijające z języka polskiego – 36 h

6. Zajęcia rozwijające z przyrody – 36 h

 

II. Warunki udziału w projekcie

 

§ 3

1. Osobami uprawnionymi do udziału w projekcie są uczniowie uczęszczający do szkół wymienionych w § 2 niniejszego regulaminu.  

2. Kobiety i mężczyźni będą mieli jednoakowy dostęp do wsparcia na podstawie kryterium rekrutacji. 

 

III. Proces rekrutacji

§ 4

1. Informacja o naborze do udziału w projekcie jest zamieszczana na stronie internetowej projektodawcy oraz w siedzibach szkół biorących udział
w projekcie.

2. O zakwalifikowaniu uczestnika do projektu decydują następujące kryteria:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

·   Poziom wiedzy, niskie wyniki w nauce, niska motywacja do nauki, obserwacja nauczycieli

Zajęcia specjalistyczne (logopedia, terapia psychologiczna-pedagogiczna)

·   diagnoza, obserwacja, opinia pedagoga/wychowawcy,

Zajęcia rozwijające

·   zainteresowania, obserwacja nauczyciela, poziom wiedzy, wyniki w nauce

Zajęcia z poradnictwa, doradztwa zawodowego

·   Predyspozycje, obserwacja nauczycieli

 

§ 5

1. Rekrutacja w poszczególnych szkołach zostanie przeprowadzona przez Rady Pedagogiczne zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu Komisją Rekrutacyjną.

2. Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje uczniów do poszczególnych zajęć na podstawie przeprowadzonej diagnozy oraz dokumentu zgłoszeniowego

3. W wyniku przeprowadzenia rekrutacji powstanie lista podstawowa oraz rezerwowa uczestników. Lista rezerwowa zostanie uruchomiona na wypadek rezygnacji ucznia z udziału w projekcie.

4. Komisja Rekrutacyjna zobowiązana jest niezwłocznie poinformować biuro projektu o wynikach rekrutacji przekazując listę uczestników przystępujących do projektu z podziałem na poszczególne zajęcia.

5. Każdy uczestnik może skorzystać z kilku form wsparcia.

6. Momentem przystąpienia ucznia do projektu jest podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego dokumentu zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych ucznia.

7. Okres prowadzenia rekrutacji: wrzesień 2013 r.

 

IV. Pozostałe postanowienia

§ 7

1. Niniejszy „regulamin rekrutacji” zatwierdza oraz zmienia koordynator projektu.

Koordynator projektu

Agnieszka Szacoń

Bychawa, dnia 09. 09. 2013.

 

 ZAŁĄCZNIKI: