Remont drogi gminnej nr 107215L w miejscowości Wola Gałęzowska

– informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych:

Zadanie dofinansowano z państwowego funduszu celowego


– rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg


-nazwa zadania:

Remont drogi gminnej nr 107215L w miejscowości Wola Gałęzowska


– wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania:

 – wartość dofinansowania: 130 172,04 zł

 – całkowita wartość zadania: 271 160,97 zł


– data podpisania umowy o dofinansowanie zadania:

– 12 październik 2023 r.


-krótki opis zadania:

Remont:

Zadanie obejmuje remont drogi gminnej nr 107215L w Woli Gałęzowskiej, na odcinku 450 mb począwszy od km 0+000, z remontem skrzyżowywania z drogą powiatową nr 2295L. Charakterystyka drogi: klasa drogi D, przekrój 1×1, szerokość pasa ruchu 4m, pobocze gruntowe, jezdnia asfaltowa.

Planowane roboty budowlane: wykonanie nowych warstw, remont istniejących zjazdów asfaltowych, kamiennych i z kostki brukowej, przewrócenie geometrii poboczy gruntowych z ulepszeniem kruszywem, odnowienie elementów organizacji ruchu.