Rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie pomocy w związku z wystąpieniem szkód powstałych w gospodarstwach w 2010 lub 2011 r

image_pdfimage_print

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Lubelski Oddział Regionalny -informuje
Od dnia 18 lipca 2011 r. do dnia 29.sierpnia 2011r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie pomocy w związku z wystąpieniem szkód powstałych w gospodarstwach w 2010 lub 2011 r. w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych wymienionych poniżej:
• przymrozków wiosennych – co oznacza szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0 °C, powstałe w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części;
• ujemnych skutków przezimowania – co oznacza szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyparzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części;
• suszy – co oznacza szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb
• powodzi – co oznacza szkody powstałe wskutek:
– zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących lub stojących,
– zalania terenów wskutek deszczu nawalnego
– spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i podgórskich;
• deszczu nawalnego – co oznacza szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego;
• obsunięcia się ziemi – co oznacza szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi, z tym że za szkody spowodowane przez:
 - zapadanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych wolnych przestrzeni w gruncie,
– usuwanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach;
• lawiny – co oznacza szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania ze zboczy górskich lub podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota;
• gradu – co oznacza szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu;
• huraganu – co oznacza szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej fliz, 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez Huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu;
• pioruna – co oznacza szkody będące następstwem wyładowania atmosferycznego pozostawiającego bezsporne ślady tego zdarzenia.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w OR ARiMR, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście albo przez upoważniona osobę, lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego.
Więcej informacji na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. W Lubelskim Oddziale Regionalnym ARiMR. Można też skorzystać z bezpłatnej infolinii 800 38 00 84- czynnej przez 7 dni w tygodniu od 7-21.

Andrzej Bieńko
Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego