ROZPORZĄDZENIE NR 11 WOJEWODY LUBELSKIEGO Z DNIA 6 MAJA 2021 R.

image_pdfimage_print

ROZPORZĄDZENIE NR 11
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 6 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na
terenie województwa lubelskiego
Na podstawie art. 46 ust.3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 8 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie
zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego (Dz. Urz.
Woj. Lubelskiego poz. 1944) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2- § 4 otrzymują brzmienie:
„§ 2. Zakazuje się organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi.
§ 3. Nakazuje się utrzymywanie gęsi w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami
oraz innym drobiem utrzymywanym w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych
obiektach budowlanych.
§ 4. Jeżeli nie jest możliwe utrzymanie gęsi w sposób wskazany w § 3, w przypadku
korzystania z wybiegów należy zachować następujące warunki:
1) wybieg dla gęsi powinien być ogrodzony;
2) powierzchnia wybiegu powinna wynosić co najmniej 0,5 m2 na sztukę w przypadku gęsi
reprodukcyjnych i maksymalnie 19 kg na 1 m2 dla młodych gęsi rzeźnych;
3) przed wypuszczeniem gęsi na wybieg należy przeszukać teren wybiegu i jego bezpośrednie
otoczenie oraz otoczenie gospodarstwa w odległości 250 m celem wykrycia zwłok lub
konających dzikich ptaków;
4) teren wybiegu powinien zostać odkażony przy użyciu środka dezynfekcyjnego przed
każdym wypuszczeniem gęsi;
5) ściółka stosowana na wybiegu powinna być składowana w sposób skutecznie
zabezpieczający przed dzikim ptactwem, a jeżeli nie jest to możliwe powinna być
stosowana po jej uprzednim odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym;
6) teren wybiegu dla gęsi powinien być zaopatrzony w odpowiednią liczbę odstraszaczy przed
dzikimi ptakami;
7) wypuszczanie gęsi na wybieg powinno się odbywać w godzinach między 10 a 16;
8) zabronione jest pojenie i karmienie gęsi na wybiegu;
9) jeżeli na terenie wybiegu znajdują się zbiorniki wodne, należy uniemożliwić gęsiom dostęp
do nich;
10) należy prowadzić codzienną dokumentacje z czynności prowadzonych w zakresie
wymienionym w pkt 1-9, która powinna uwzględniać osoby odpowiedzialne za wdrażanie
i weryfikację zasad bioasekuracji, informacje dotyczące rodzaju i ilości użytych środków
dezynfekcyjnych, informacje o ewentualnych awariach i naprawach na terenie wybiegu,
informacje o nieprawidłowościach stwierdzonych na terenie wybiegu, zwłaszcza
dotyczących wystąpienia objawów chorobowych lub upadków gęsi, gromadzenia się
w okolicy gospodarstwa dzikiego ptactwa”;;
2) po § 4 dodaje się § 5 – § 8 w brzmieniu:
„§ 5. Zakazuje się stosowania zielonki w karmieniu gęsi.
§ 6. Nakazy i zakazy o których mowa w § 1 – 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz
osoby przebywające czasowo na obszarze województwa lubelskiego.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie województwa lubelskiego.
§ 8. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego”..
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie województwa lubelskiego.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka