Rozporządzenie nr 6 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, lubartowskiego, radzyńskiego

image_pdfimage_print

Szanowni Państwo,
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie informuje o ogłoszeniu w dniu 05.05.2023 w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycją 2023.3272 Rozporządzenia nr 6 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, lubartowskiego, radzyńskiego
Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2023/3272/
lub bezpośredni link do aktu; TUTAJ


ROZPORZĄDZENIE NR 6 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 4 maja 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, lubartowskiego, radzyńskiego
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 10 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), art. 9 ust. 1 lit. b w związku z art. 81 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. L. 84 UE. z 31.3.2016 r., str. 1, z późn. zm.), art. 32 -36 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (Dz. U. L 174 z 3.6.2020, str. 211—340), zarządza się co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 6 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, lubartowskiego, radzyńskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1006) wprowadza się następujące zmiany:
1) §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt:
1) wokół ogniska wyznaczonego w miejscowości Dęblin, gmina Dęblin, powiat rycki, obejmujący tereny następujących miejscowości w powiecie ryckim: Dęblin w gminie Dęblin, Nadwiślanka w gminie Stężyca, Kleszczówka i Bobrowniki w gminie Ryki; w powiecie puławskim: Borowa, Skoki, Matygi, Borowina, Nieciecz w gminie Puławy;
2) wokół ogniska wyznaczonego w miejscowości Struża, gmina Trawniki, powiat świdnicki, obejmujący tereny następujących miejscowości w powiecie świdnickim: Struża, Struża Kolonia, Biskupice w gminie Trawniki, Piaski, Kolonia Siedliszczki, Siedliszczki, Brzezice, Brzeziczki w gminie Piaski; w powiecie krasnostawskim: Boniewo w gminie Fajsławice.”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Na obszarze powiatów opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, lubartowskiego, radzyńskiego, świdnickiego, łęczyńskiego, chełmskiego, krasnostawskiego, nakazuje się:
1) trzymanie psów na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
2) szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia; DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 5 maja 2023 r.
Poz. 3272
Elektronicznie podpisany przez:
Pawe€ Chruciel; LUW w Lublinie
Data: 05.05.2023 13:14:26
3) pozostawienie zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem jedwabnika morwowego (Bombyx mori)
i pszczoły miodnej (Apis mellifera) w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie województwa lubelskiego.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka