Ruszają zapisy do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych

image_pdfimage_print

Luty i marzec to dla wielu rodziców miesiące, w których będą podejmować decyzję o edukacyjnej przyszłości swojego dziecka. Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Na dzieci czekają miejsca w Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Bychawie oraz szkołach podstawowych na terenie Gminy Bychawa: Szkole Podstawowej im Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej, Szkole Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce i w Szkole Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej.

Rodzice dzieci obecnie chodzących do przedszkola mają zagwarantowane miejsce w swoim przedszkolu i nie biorą udziału w rekrutacji, a jedynie potwierdzają wolę kontynuacji.

O czym rodzice powinni pamiętać?
• Wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
• Wszystkie dzieci 5, 4 i 3-letnie mają prawo do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, co nie znaczy, że miejsce dla dziecka musi znaleźć się w najbliższym przedszkolu wybranym przez rodzica.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Dzieci te będą objęte dopiero rekrutacją uzupełniającą (po zapewnieniu miejsc dzieciom w wieku od 6 do 3 lat).

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w przedszkolu, najpierw brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową wartość:

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Następnie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Miejską w Bychawie:

  1. pozostawanie rodziców/prawnych opiekunów w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 4 pkt;
  2. pozostawanie rodziny pod nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 3 pkt;
  3. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły – 2 pkt.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Poniżej publikujemy terminy oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym.

Szkoły Podstawowe:

Przedszkola: