Sesja budżetowa – 22 lutego

image_pdfimage_print

 Uprzejmie informuję, że IV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 22 lutego 2011r. o godz. 15.00 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.

 Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z III sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych szkół i niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Bychawa prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
b)      określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
c)      uchwały budżetowej na rok 2011,
d)      wieloletniej prognozy finansowej,
e)      przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego Burmistrzowi Bychawy,
f)        wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Bychawa w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach.

7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
8. Sprawy bieżące.
9.  Zakończenie obrad sesji.

 Przewodniczący RM
/-/ Grzegorz Szacoń