Sesja Rady w najbliższy czwartek

image_pdfimage_print

ImageRada Miejska w Bychawie
zaprasza na sesję Rady Miejskiej dnia 07-02-2008 (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urządu Miejskiego w Bychawie ul. M. J. Piłsudskiego 22

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji.  
2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • utworzenia Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego”,
 • uzgodnienia wartości jednego punktu przy ustalaniu wynagrodzenia zasadniczego pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie,
 • podwyższenia kryterium uprawniającego do pomocy w formie dożywiania,
 • regulaminu określającego w 2008 roku wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość     i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Bychawa,
 • ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Bychawie,
 • ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Bychawce,
 • ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Wsi Drugiej,
 • przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego Burmistrzowi Bychawy,
 • uchwalenia budżetu gminy na rok 2008,
 • udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu,
 • udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubelskiego
 • planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na rok 2008.

6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad sesji.