SPRAWOZDANIE Burmistrza Bychawy z realizacji Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

image_pdfimage_print

Rada Miejska w Bychawie uchwałą nr XLVII/311/2014 z dnia 30 października 2014 r. przyjęła Program współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) Burmistrz Bychawy do dnia 31 maja 2016 r. ma obowiązek przedłożyć Radzie oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2015.

Zgodnie z powyższym, przedkładam informację:

  1. liczba ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań objętych Programem – ogłoszono 2 konkursy ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym
  2. liczba złożonych ofert przez podmioty ubiegające się o realizację zadań objętych programem – 7
  3. liczba podmiotów, które zwróciły się z prośbą o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań z pominięciem procedury konkursowej – 3
  4. liczba podmiotów, które otrzymały dofinansowanie – 7
  5. liczba zrealizowanych zadań – 7
  6. wysokość środków finansowych przyznanych w ramach realizacji Programu – 122 500 zł.

Współpraca finansowa w 2015 roku opierała się na zlecaniu realizacji zadań pożytku publicznego poprzez wspieranie (6 umów) i powierzenie realizacji zadań (1 umowa).

Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym zostały przekazane podmiotom po przeprowadzeniu dwóch konkursu ofert. Dotacje na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zostały przekazane na warunkach określonych w art. 19 a tejże ustawy, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Priorytetowymi zadaniami, które zostały zrealizowane przy współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi były zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, na realizację których zawarto 2 umowy i wydatkowano łącznie 90 000 zł.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zlecane w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie zawarto 3 umowy na kwotę łączną 28 500 zł.

Na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – zawarto2 umowy na kwotę – 4 000 zł.

Z budżetu gminy Bychawa w 2015 r. w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przekazano na wszystkie powyższe zadania kwotę 122 500 zł, czyli 9 000 zł więcej niż zaplanowano w Programie współpracy (rozdział VIII Programu podaje wysokość 113 500 zł).

Całość sprawozdania w BIP