SPRAWOZDANIE z konsultacji społecznych, którym poddano PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BYCHAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2014

image_pdfimage_print

Projekt PROGRAMU poddany został konsultacjom w sposób określony w uchwale Nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje odbyły się w dniach 6-20 listopada 2013 roku. Zgodnie z uchwałą projekt Programu wraz z ogłoszeniem Burmistrza Bychawy został drogą pocztową przekazany do konsultacji organizacjom pozarządowym z terenu gminy Bychawa oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bychawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Propozycje dotyczące konsultowanego projektu można było wyrażać pisemnie i składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na Urzędu Miejskiego w Bychawie w terminie do dnia 20 listopada do godz. 15.15.

Dwa podmioty – Bychawskie Stowarzyszenie „Podkowa” oraz Regionalny Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie złożyły w tym terminie uwagi.

Burmistrz w dn. 21 listopada 2013 rozpatrzył złożone uwagi.

Uwaga Bychawskiego Stowarzyszenia „Podkowa” została rozpatrzona negatywnie, w związku z tym, że proponowane do zamieszczenia w rozdziale V Programu zadanie publiczne o treści „działania integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych” wykracza poza zakres zadań własnych gminy.

Również propozycja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, dodania nowego celu szczegółowego w rozdziale II Programu (pkt. 3 uwag do projektu), została rozpatrzona negatywnie. W chwili obecnej Burmistrz Bychawy nie widzi możliwości finansowania zadań publicznych, które umożliwiłyby osiągnięcie tego celu.

Pozostałe uwagi do projektu złożone przez ROPS w Lublinie zostały uwzględnione.

Po rozpatrzeniu uwag, opracowano projekt programu i przedłożono go pod obrady Rady.

Burmistrz Bychawy

/-/Janusz Urban