Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Gałęzów, gmina Bychawa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki Nr 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1105 o łącznej powierzchni 2,52 ha

Drukuj artykuł

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

    Burmistrz Bychawy

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Gałęzów, gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki Nr 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1105 o łącznej powierzchni 2,52 ha.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

 1. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1I/00150921/6.
 2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Gałęzów, gmina Bychawa oznaczona w ewidencji gruntów jako działki Nr 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1105 o łącznej powierzchni 2,52 ha, znajduje się we wschodniej części zespołu dworsko-parkowego wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/819 na mocy decyzji znak: KL.IV.5349/6/81 z 20 lipca 1981 r.

Otoczenie wycenianej nieruchomości stanowią głównie nieruchomości z zabudową mieszkalną jednorodzinną, zagrodową, tereny niezabudowane, łąki oraz zadrzewienia. Działka nr 1103 położona przy drodze wojewódzkiej nr 834, w dalszej odległości znajdują się działki o numerach: 1098, 1099, 1100, 1102, zaś najdalej od drogi położne są działki o numerze 1105 i 1101. Działka nr 1098 o pow. 0,20 ha, działka nr 1099 o pow. 0,28 ha, działka nr 1100 o pow. 0,44 ha, działka nr 1101 o pow. 0,54 ha, działka nr 1102 o pow. 0,44 ha mają kształt foremnych wieloboków, natomiast działki nr 1103 o pow. 0,22 ha, 1105 o pow. 0,40 ha mają kształt nieforemnych, wydłużonych wieloboków.

 1. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103 oraz 1105 położone w miejscowości Gałęzów gm. Bychawa przeznaczone są pod teren przeznaczony na usługi turystyki i zieleń parkową – symbol planu 3UT,ZP oraz znajdują się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zespołu dworsko-parkowego w rejestrze zabytków.

W związku z tym, że nieruchomość ta jest częścią zespołu dworsko-parkowego w Gałęzowie figurującego w rejestrze zabytków Województwa Lubelskiego – nr rej. A/819, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją z dnia 29 czerwca 2021 r., znak: IN.5172.14.1.2021 oraz decyzją z dnia 18 listopada 2021 r., znak: IN.5172.27.1.2021 wydał pozwolenie na sprzedaż nieruchomości zabytkowej, w skład której wchodzą w/w działki. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydając w/w pozwolenie zastrzegł, że w akcie notarialnym sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zależy zawrzeć:

– informację o fakcie objęcia nieruchomości ochroną konserwatorską z tytułu wpisu do rejestru zabytków woj. lubelskiego i wynikających z tego obowiązkach prawnych określonych w ustawie z treści art. 26 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami,

– warunku wskazującego na priorytet uwzględnienia, w ewentualnych zmianach sposobu zagospodarowania przedmiotowych działek, nadrzędności wartości kulturowych tej części parku.

W dniu 18 listopada 2021 r. została wydana przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opinia w sprawie możliwości przeznaczenia stawów do prowadzenia komercyjnej hodowli ryb, z której wynika, że ze stanowiska konserwatorskiego brak jest zgody na prowadzenie na tym obszarze łowisk czy też hodowli komercyjnych. Przedmiotowy obszar stanowi istotną część zespołu dworsko-parkowego w Gałęzowie i  jako taki powinien zostać poddany rewitalizacji bez wprowadzania w jego obszar zmian, w tym związanych z działalnością komercyjną.

 1. Dla obrębu ewidencyjnego Gałęzów, gmina Bychawa sporządzono uproszczony plan urządzenia lasu, który obowiązuje w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2031 r. Plan ten został zatwierdzony zarządzeniem Starosty Lubelskiego nr 5/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. Działki o numerach ewidencyjnych 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103 oraz 1105 położone w miejscowości Gałęzów, gm. Bychawa nie zostały ujęta w w/w opracowaniu. Dla w/w działek nie wydawano decyzji w trybie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

W chwili obecnej nieruchomość ta jest oddana w dzierżawę (umowa dzierżawy zawarta na czas oznaczony do 13 grudnia 2032 roku.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 180 000,00 zł /słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy/ plus 23% podatku Vat.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami cena za nieruchomość uzyskaną w wyniku przetargu zostanie obniżona o 50%.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1800,00 zł /słownie złotych: jeden tysiąc osiemset /. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

 1. Brak przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością i nie zgłoszono wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w ustawowym terminie.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 18 000,00zł /słownie złotych: osiemnaście tysięcy/na konto Urzędu Miejskiego w Bychawie
  Nr 97 8685 0001 0017 3892 2000 0060 prowadzone przez Rejonowy Bank Spółdzielczy
  w Bychawie w terminie do dnia 17 maja 2022 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.
 3. Przetarg odbędzie się dnia 24 maja 2022 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 – pokój Nr 17 (I piętro). Burmistrz Bychawy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1 pokój Nr 19 lub pod numerem telefonu 081-5660004 wew. 39, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=79794