Start projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w gminie Bychawa

image_pdfimage_print

2011-10-07 indywidualizacja nauczania logotypy

Burmistrz Bychawy w dniu 10.06.2011 r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu systemowego pt. „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach  I – III w gminie Bychawa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wdrożenie projektu edukacyjnego zostanie wsparte ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 207 940,20 zł., co stanowi 100% kosztów związanych z realizacją projektu i przeznaczona jest na przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz na doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce niezbędne do ich przeprowadzenia.

Projektem zostaną objęte wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Bychawa.

Celem głównym projektu jest wyeliminowanie zidentyfikowanych barier u 104 uczniów oraz wsparcie umiejętności i talentu u 73 uczniów szczególnie uzdolnionych w kontekście dalszego procesu edukacji poprzez indywidualizację nauczania dzieci z klas I – III przez okres 2 semestrów tj. od  września 2011 do czerwca 2012 r.

Projektem zostanie objętych 177 uczniów (w tym 95 dziewczynek i 82 chłopców) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się lub zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Warunkiem przystąpienia do projektu jest diagnoza specjalisty lub rozpoznanie potrzeb ucznia przez zespół nauczycieli oraz zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące zajęcia:

1)    zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją;

2)    zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

3)    zajęcia dla dzieci z wadami postawy;

4)    zajęcia korygujące zaburzenia rozwoju mowy;

5)    zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie: nauk przyrodniczo-matematycznych, technologii informacyjnych, języka angielskiego.

W celu właściwej realizacji zajęć doposażona zostanie baza dydaktyczna szkół w niezbędne pomoce dydaktyczne wspomagające proces indywidualizacji nauczania  i wychowania. Kwota wsparcia w ramach projektu na zakup pomocy dydaktycznych wynosi 120 340,20 zł. .

Projekt nie zostałby zrealizowany bez wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu przyczyni się do włączenia szkół w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju.