Strategia Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022 – 2030

image_pdfimage_print
 1. Wstęp – 3
  Metodyka prac nad strategią – 4
 2. Podsumowanie diagnozy Gminy Bychawa – 6
  Analiza strategiczna (SWOT) Gminy Bychawa – 28
 3. Wizja, misja i cele rozwoju – 33
  Wizja i misja – 33
  Cele strategiczne i operacyjne – 34
  Kierunki inwestycji (działań) w Gminie Bychawa – 38
  Cel strategiczny 1. GMINA ATRAKCYJNA DO ŻYCIA I PRACY – 39
  Cel strategiczny 2. CZYSTE ŚRODOWISKO I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU – 48
  Cel strategiczny 3. EFEKTYWNA GOSPODARKA LOKALNA I ROZWIJAJĄCY SIĘ RYNEK PRACY – 56
  Cel strategiczny 4. GMINA DOBRZE ZARZĄDZANA I AKTYWNE, ZINTEGROWANE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE – 62
 4. Wymiar przestrzenny polityki rozwoju Gminy Bychawa – 72
  Model struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz ustalenia i rekomendacje w zakresie 4.1kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w Gminie Bychawa – 72
  Obszary strategicznej interwencji strategii rozwoju województwa lubelskiego – 92
 5. System realizacji i finansowanie Strategii – 97
  Proces wdrażania Strategii wraz z wytycznymi do sporządzania dokumentów wykonawczych – 97
  Instytucjonalna struktura systemu realizacji Strategii – 98
  Mechanizmy i instrumenty realizacji Strategii – 100
  Ramy finansowe Strategii – 101
  Proces monitoringu, ewaluacja i aktualizacja Strategii – 105
  Zasady przeprowadzenia monitoringu i aktualizacji Strategii – 105
  Zasady, tryb i metody przeprowadzenia ewaluacji – 113
  Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych – 116
 6. Zgodność Strategii z innymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi – 118
  Zgodność z dokumentami wyższego rzędu – 119
  Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku i 6.2wyznaczonymi obszarami strategicznej interwencji – 120
  Zgodność z dokumentami Gminy Bychawa – 124
  Załączniki – 127
  Spis rycin, tabel i wykresów – 127

Plik do pobrania: