Socjalne stypendium szkolne – pomoc finansowa dla uczniów na rok szkolny 2016-2017

Burmistrz Bychawy przypomina, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017 rozpoczyna się nowy okres stypendialny. Uczniowie zamieszkujący teren Gminy Bychawa, w ramach pomocy materialnej mogą ubiegać się o przyznanie socjalnego stypendium szkolnego.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Jednocześnie miesięczny dochód w rodzinie ucznia na osobę nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 można składać w Urzędzie Miejskim w Bychawie w dniach 01 – 15 września 2016 r. Słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych wniosek o przyznanie stypendium szkolnego mogą złożyć w terminie do dnia 15 października 2016 r.

Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek szkolny.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Szczegółowe informacje na temat stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bychawie w pokoju nr 36 lub pod nr tel. 81 566 00 04, wew. 53.

Agnieszka Chemperek