Stypendium szkolne

Burmistrz Bychawy informuje, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2013/2014 rozpoczyna się nowy okres stypendialny. Uczniowie zamieszkujący teren Gminy Bychawa, w ramach pomocy materialnej mogą ubiegać się o przyznanie socjalnego stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Jednocześnie miesięczny dochód w rodzinie ucznia na osobę nie może przekroczyć kwoty 456 zł netto. W ramach przyznanego stypendium szkolnego uczeń może otrzymać m. inn. całkowity lub częściowy zwrotu kosztów zakupu podręczników, artykułów szkolnych, stroju sportowego, stroju apelowego lub stroju wymaganego w danej szkole, zestawu komputerowego oraz abonamentu internetowego. Stypendium może być udzielone także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zajęć edukacyjnych, wyjazdów szkolnych do kina, teatru i wycieczek szkolnych. Uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania w ramach stypendium przysługuje również zwrot kosztów dojazdu oraz zakwaterowania w bursie, internacie lub domu studenta.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 można składać do Urzędu Miejskiego w Bychawie w dniach 2-13 września 2013 r. Słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych wniosek o przyznanie stypendium szkolnego mogą złożyć do dnia 15 października 2013 r. W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć po terminie.