Szersze wsparcie z pomocy żywnościowej

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku dział II pkt 11 „Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie”.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie zaprasza osoby spełniające warunki kwalifikujące do przyznania tej formy pomocy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie w celu złożenia oświadczenia o dochodach i pobrania skierowania – skierowania będą wydawane do dnia 3 lutego 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że dla tej grupy beneficjentów przewiduje się mniejszy asortyment produktów spożywczych. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bychawie