Szkolenia dla młodzieży

image_pdfimage_print

„18-24. Czas na samodzielność”ImageImage

  Celem głównym projektu jest: aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez jej powrót do systemu edukacji, zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się. Projekt ma doprowadzić do większej inkluzji społeczno – zawodowej młodych osób i ułatwić im wejście w dorosłość.

 

cele projektu to:

 • udzielenie młodzieży usług z zakresu poradnictwa zawodowego, psychologicznego, prawnego, pomoc młodzieży w wyborze kierunków kształcenia oraz nabycie przez młodzież odpowiednich kwalifikacji i umiejętności  w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, stosownie do ich zainteresowań i możliwości,
 • podwyższenie lub nabycie umiejętności posługiwania się wybranym językiem obcym,
 • nabycie praktycznych umiejętności obsługi komputera w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL)
 • nauka metod aktywnego poszukiwania pracy

  Beneficjenci ostateczni – odbiorcy pomocy projektu to młodzież w wieku 18-24 lata, pochodząca z rodzin i środowisk zagrożonych patologiami społecznymi, dotkniętych ubóstwem i długotrwałym bezrobociem, nieucząca się i niepracująca. Projekt realizowany będzie w 100 jednostkach na terenie kraju. Adresowany będzie ogółem do 3 000 uczestników. 

Beneficjenci ostateczni to młodzież w wieku 18 – 24 lata, w tym: 

 • młodzież posiadająca wykształcenie na poziomie gimnazjum lub średnim niepełnym, która z powodu osiągnięcia pełnoletniości nie może zawrzeć umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i nie może zdobyć zawodu,
 • młodzież nie ucząca się i nie pracująca, w tym absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, absolwenci liceów ogólnokształcących i profilowanych, którzy nie złożyli egzaminu dojrzałości lub nie zdali zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych, a także osoby, które po maturze nie dostały się na uczelnie wyższe, a pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych
 • młodzież pochodząca z rodzin ubogich, niepełnych, wielodzietnych o niskim statusie społecznym, w tym absolwenci OHP, posiadający kwalifikacje zawodowe nie odpowiadające lokalnemu rynkowi pracy, potrzebujący  uzyskać nowy zawód, bądź dodatkowe kwalifikacje.

  Zgodnie z założeniami projektu połowa beneficjentów ostatecznych (1500 osób) nie będzie posiadała matury, natomiast druga połowa (1500 osób) będzie posiadała maturę, ale z powodów swej sytuacji materialnej, społecznej, rodzinnej, nie mogła podjąć studiów na uczelni wyższej lub kształcenia pomaturalnego.

W projekcie przewiduje się także udział młodzieży niepełnosprawnej (30 osób) i z placówek opiekuńczo-wychowawczych, która ze względu na dysfunkcje sensoryczne, motoryczne lub intelektualne jest dodatkowo narażona na marginalizację, wyłączenie społeczne i pauperyzację.

   Uczestnikiem projektu „18 – 24. Czas na samodzielność” może być osoba, która w 2007 roku ukończy 18 r.ż. i nie ukończy 25 r.ż. 

WAŻNE: NALEŻY ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ KRYTERIUM WIEKOWEGO!!!!!!!!!!!!!! 

  Rekrutacja uczestników projektu winna być prowadzona we współpracy z samorządem terytorialnym, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi partnerami społecznymi OHP.

  W momencie przystąpienia do projektu uczestnik wypełnia „Kartę informacyjną” oraz podpisuje „Zasady uczestnictwa”. W punkcie „data przystąpienia do projektu” należy wpisać datę podpisania „Karty informacyjnej” oraz „Zasad uczestnictwa”. 

Grupy uczestników  liczą 10 osób. 

  Każdej osobie niepełnosprawnej będącej uczestnikiem projektu przysługuje zgodnie z Wnioskiem dodatkowy opiekun zatrudniony na umowę zlecenie. 

  Połowa beneficjentów ostatecznych (1500 osób) nie będzie posiadała matury, natomiast druga połowa (1500 osób) będzie posiadała maturę, ale z powodów swej sytuacji materialnej, społecznej, rodzinnej, nie mogła podjąć studiów na uczelni wyższej lub kształcenia pomaturalnego.

 W projekcie przewiduje się także udział młodzieży niepełnosprawnej (30 osób) i z placówek opiekuńczo-wychowawczych, która ze względu na dysfunkcje sensoryczne, motoryczne lub intelektualne jest dodatkowo narażona na marginalizację, wyłączenie społeczne i pauperyzację .

ZAJĘCIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE: 

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 3 godziny na osobę
 • Trening psychologiczny –ogółem– 55 godzin
 •       a) Trening integracyjny – 25 godzin
 •       b) Trening zapobiegania agresji – 15 godzin
 •       c) Trening – profilaktyka uzależnień – 15 godzin
 • Warsztaty edukacyjne i aktywnego poszukiwania pracy – 40 godzin
 • Doradztwo zawodowe indywidualne – 3 godziny na osobę
 • Szkolenia i kursy z zakresu ABC przedsiębiorczości – 20 godzin
 • Profesjonalne szkolenia komputerowe – ECDL – 120 godzin
 • Kursy języków obcych – 80 godzin
 • Szkolenia zawodowe – średnio 150 godzin
 • Zajęcia grupowe z zakresu prawa pracy – 10 godzin
 • Kursy przygotowawcze do matury i na wyższe uczelnie – 90 godzin
 • Kursy prawa jazdy (dla 1/3 uczestników, nie posiadających prawa jazdy i spełniających kryteria zdrowotne i wieku) – 60 godzin

Kursy zawodowe przewidziane w projekcie 

 • asystent rachunkowości komputerowej
 • grafik komputerowy
 • projektant stron internetowych (webmaster)
 • pracownicy do spraw ewidencji materiałowej, transportu i produkcji
 • administrator sieci informatycznej
 • programiści komputerowi
 • technicy informatycy
 • operatorzy sprzętu komputerowego i pokrewni
 • organizator obsługi sprzedaży internetowej
 • komputerowy składacz tekstu
 • kierownicy małych przedsiębiorstw
 • pracownicy obsługi biurowej
 • pracownicy do spraw finansowo-statystycznych
 • kucharz
 • spawacz
 • fryzjer               
 • mechanik samochodowy

 

 Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie przy ul. Granicznej 13/3  nr  tel.  081 532 62 56  z  panem  Grzegorzem Skibą.