Szkolenie dla osób zainteresowanych środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

image_pdfimage_print
10 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie. Zapraszamy! 
 
Tematyka szkolenia:
1. Cel PROW 2014 – 2020
2. Priorytety PROW 2014 – 2020
I. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich (priorytet przekrojowy).
II. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
III. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
IV. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
V. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
VI. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
3. Działania wdrażane w ramach PROW 2014 – 2020
· Transfer wiedzy i działalność informacyjna
· Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym
i usługi z zakresu zastępstw
· Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
· Inwestycje w środki trwałe
· Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof i wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych
· Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej
· Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
· Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów
· Tworzenie grup i organizacji producentów
· Działanie rolnośrodowiskowo – klimatyczne
· Rolnictwo Ekologiczne
· Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami
· Współpraca
· LEADER
4. Dyskusja
CZAS SZKOLENIA: 120 MIN.