Uchwalono program współpracy

image_pdfimage_print

Rada Miejska w Bychawie 28 grudnia br. przyjęła roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2011 rok.
Przedmiotowy zakres współpracy obejmuje zadania dotyczące:

1)    Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie:
a)    organizacji obozu profilaktycznego z zajęciami profilaktycznymi pod nadzorem terapeu-tycznym z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
b)    organizacji wypoczynku letniego z zajęciami profilaktycznymi pod nadzorem terapeu-tycznym dla dzieci i młodzieży.

2)    Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie:
a)    prowadzenia działań na rzecz promocji regionu bychawskiego oraz poszerzenie oferty kulturalnej gminy przez organizację imprez, konkursów, wystaw, koncertów, festiwali, przeglą-dów filmowych,
b)    wydawania publikacji o tematyce regionalnej.

3)    Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie:
a)    współdziałania z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i piłki siatkowej,
b)    organizacji pozaszkolnych zajęć sportowych (w tym zajęć na basenie) dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży z gimnazjów oraz organizacji zawodów sportowych i rozgrywek.

4)    Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.

5)    Działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie prowadzenia zajęć świetlicowych dla dzieci i osób starszych.

6)    Działalności na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej.

2. Do priorytetowych zadań publicznych zalicza się zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 3 uchwały.
Normal 0 21