Urząd sprzedaje po 2,5 tony węgla i koksu

image_pdfimage_print

Bychawa, 2013-12-13

Ogłoszenie
Burmistrz Bychawy z siedzibą 23-100 Bychawa, ul. Partyzantów 1 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż węgla i koksu.

  1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby prawne lub osoby fizyczne będące przedsiębiorcami.
  2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż węgla w ilości 2,5 tony i koksu w ilości 2,5 tony.
  3.  Ustala się cenę wywoławczą netto w wysokości 493,00 zł za 1 tonę węgla i 740,00 zł za 1 tonę koksu.
  4. Do ceny sprzedaży opału zostanie doliczony podatek VAT i podatek akcyzowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na zakup opału wymienionego w pkt 1.
  6. W ofercie należy podać cenę netto za 1 tonę koksu i 1 tonę węgla. Zaoferowana cena netto nie może być niższa niż cena wywoławcza.
  7. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Bychawie ul. Partyzantów 1 23-100 Bychawa ul. Partyzantów 1 – Punkt Obsługi Interesanta w terminie do dnia 18 grudnia 2013 r. do godz. 12:00.
  8. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, zawierająca najwyższą łączną cenę za opał, obliczoną jako suma iloczynów cen netto i ilości ton opału.
  9. O wyborze najkorzystniejszej oferty uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie.
  10. Wszelkie koszty związane z odbiorem z kotłowni Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M.J. Piłsudskiego 22 i transportem opału ponosi Kupujący.