Uwaga przedsiębiorcy! W dniu 31 maja (niedziela) upływa termin płatności 2. raty należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Burmistrz Bychawy przypomina, że w dniu 31.05.2015 r. (niedziela) upływa termin płatności II raty należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 poz. 1356 z późn. zm.) nie przewiduje się możliwości wydłużenia wyznaczonych w nim kalendarzowo terminów, gdy ich koniec przypada na dzień wolny od pracy. W przypadku niedotrzymania terminu, organ wydający zezwolenie zobligowany jest stwierdzić jego wygaśnięcie. Datę zapłaty należy rozumieć jako datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu (do dnia 31.05.2015 r.). W związku z powyższym, przypominamy o obowiązku terminowego uiszczenia należnej opłaty.

Do dnia 29 maja br. do godz. 14.00 opłatę można uiścić w kasie Urzędu. Przedmiotowej opłaty można dokonać w banku lub innej placówce na konto: 34 8685 0001 0017389220000030. Ponadto informuję, że dokonując opłaty w Banku Spółdzielczym w Bychawie przedsiębiorcy nie ponoszą kosztów prowizji bankowej.