UWAGA! ZNACZNY WZROST KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH – dochód trafi do budżetu państwa

image_pdfimage_print

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bychawa,

w bieżącym roku weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która w art. 64-64 c wprowadza zmiany dotyczące wysokości kosztów egzekucyjnych mające istotne znaczenie dla Mieszkańców, będących podatnikami podatków i opłat lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych).

W przypadku, gdy dłużnik otrzyma upomnienie obejmujące ww. zaległości podatkowe i nie zapłaci tych zaległości wraz z kosztami upomnienia w wyznaczonym terminie, zostanie skierowany tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego w celu przymusowego wyegzekwowania zaległości podatkowych, co wiąże się z naliczeniem kosztów egzekucyjnych, które zostały przez ustawodawcę znacznie podwyższone na niekorzyść dłużnika.

Koszty egzekucyjne obciążają dłużnika i zalicza się do nich:

  1. opłatę manipulacyjną w wysokości 100,00 zł z chwilą wszczęcia postępowania egzekucyjnego, oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego,
  2. opłatę egzekucyjną w wysokości 10% wyegzekwowanych środków pieniężnych,
  3. wydatki egzekucyjne poniesione przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego (m.in. opłaty pocztowe, koszty dojazdu),
  4. opłaty za czynności egzekucyjne (m.in. sporządzenie protokołu z czynności egzekucyjnych).

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej spowoduje naliczenie przez urząd skarbowy opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego (por. art. 64 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: „Organ egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną za wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności pieniężnej. Opłata manipulacyjna wynosi 40 zł, a w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej opłata ulega podwyższeniu i wynosi 100 zł.”).

Ponadto każda kolejna czynność egzekucyjna spowoduje naliczenie kolejnych kosztów egzekucyjnych.

Osoba, która nie zapłaci w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia podatku lub opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie obciążona także opłatą egzekucyjną –może być to 10% lub 5% w zależności od tego czy zapłata zostanie wyegzekwowana czy też nastąpi zapłata bezpośrednio do urzędu skarbowego lub wierzyciela. Ponadto Dłużnik będzie zobowiązany do zwrotu wydatków jakie urząd skarbowy poniesie w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną.

Opłaty pobierane przez urząd skarbowy nie są przekazywane do budżetu Gminy Bychawa. Stanowią one dochód budżetu państwa. Prowadzenie egzekucji administracyjnej przez urząd gminy to obowiązek, a nie wybór. Wspólnie możemy działać tak, by te koszty nie powstały i nie narażały domowych budżetów na nieplanowane wydatki.

Mając na uwadze dobro Mieszkańców proszę o terminowe uiszczanie wszelkich podatków i opłat lokalnych (w tym również należności ubocznych) oraz rzetelne podejście do informacji jakie Państwu przekazujemy o istniejącym zadłużeniu, w formie otrzymanych upomnień, wiadomości telefonicznych lub e-mail. W związku z tym proszę o podanie nr telefonu, aby umożliwić przekazywanie istotnych informacji podatnikowi.

Informacje dotyczące aktualnego stanu Państwa rozliczeń z tytułu podatków lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskacie Państwo poprzez kontakt telefoniczny pod nr tel.:

– 81 5660004 wew. 22 i 45 – podatki,

– 81 5660004 wew.47 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.