Uwagi do projektu Studium tylko do 7 stycznia!

image_pdfimage_print

Uwaga!

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Bychawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 I 2010 r.