V sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r.

Informuję, że V sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 28 marca (czwartek) 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Prezentacja Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lublinie w sprawie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Bychawa.
 3. Zgłaszanie interpelacji.
 4. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 5. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
 6. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021,
  b) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 57/1 położonej w miejscowości Gałęzów-Kolonia Pierwsza gmina Bychawa obręb nr 7 – Gałęzów-Kolonia Pierwsza,
  c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga- Kolonia, gmina Bychawa,
  d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga- Kolonia, gmina Bychawa,
  e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga- Kolonia, gmina Bychawa,
  f) wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości,
  g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  h) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bychawa,
  i) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bychawa na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bychawa na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku”,
  j) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bychawa w 2019 roku,
  k) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  l) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych,
  m) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
  n) szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy Bychawa,
  o) wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na rok 2020,
  p) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  q) zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
 8. Sprawy organizacyjne.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń