VII sesja Rady Miejskiej w Bychawie

Informuję, że VII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 26 marca 2015 r. o godz. 15.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z VI sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Informacja na temat działalności CZG „PROEKOB” w Bełżycach. Analiza systemu odbioru nieczystości stałych.
6. Współpraca gminy z samorządem powiatowym- wystąpienie p. Pawła Pikuli- Starosty Lubelskiego.
7. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie,
b) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bychawa,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
d) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bychawa w 2015 roku,
e) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
f) zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń