Ważna informacja dla uczestników projektu dotyczącego „solarów” i kotłów na pelet

Informacja dla uczestników projektu „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie Gminy Bychawa”

Gmina Bychawa informuje, że w związku z pismem Ministra Rozwoju z dnia 30 października 2017 r. znak DKF-IV.7517.142.2017.DK obowiązana jest naliczyć i odprowadzić podatek od towarów i usług (VAT) od środków z dotacji otrzymanej z Unii Europejskiej.

kocioł z podajnikiemW związku z tym przedkładamy rozliczenie udziału mieszkańca uwzględniające podatek VAT od dotacji z UE i prosimy o dokonanie dopłat na rachunek bankowy wskazany w umowie – wartość odpowiadająca zamontowanym urządzeniom.

Jednocześnie wyjaśniamy, że Gmina Bychawa uzyskała w dniu 1 sierpnia 2017 r. interpretację indywidualną od Ministra Finansów, z której to wynika, że dotacja ze środków unijnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z tą interpretacją Gmina naliczyła wartość udziału mieszkańca, w którym nie przewidziano zapłaty VAT od środków unijnych.

W ostatnim czasie zmieniło się nastawienie organów podatkowych odnośnie obowiązku opodatkowania dotacji otrzymanych z Unii Europejskiej, z których Gmina finansuje urządzania dla swoich mieszkańców (indywidualne gospodarstwa domowe).

Nie zastosowanie się do wytycznych Ministra Rozwoju grozi sankcjami karno-skarbowymi dla Gminy.

Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji i dokonanie dopłat określonych w załączonym do niniejszego pisma rozliczeniu do dnia 30 grudnia 2017 r.

Załącznik: Rozliczenie wpłaty od mieszkańców – 2017 z VAT