Ważne informacje dla użytkownika instalacji solarnej

image_pdfimage_print

1. Instalacja solarna przez 5 lat będzie stanowić majątek Gminy.
2. Po upływie tego okresu zostanie wymieniony glikol na koszt Wykonawcy.
3. Wszystkie usterki muszą być zgłaszane pisemnie do Urzędu Miejskiego
w Bychawie, ul. Partyzantów 1 lub telefonicznie do protokołu; tel. 81 566-00-04.
4. Wszelkie przeróbki instalacji solarnej na własną rękę bez poinformowania Urzędu Miejskiego
w Bychawie oraz wykonane przez nieautoryzowaną firmę (np. wpięcie instalacji c.o. w górną wężownicę, itp. będą powodować utratę gwarancji. W przypadku, gdy panele solarne zostały zamontowane na dachu budynku, a zaistniała konieczność zmiany dachu lub wymiany jego pokrycia, bezwględnie taki zamiar należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Bychawie. Do upływy gwarancji Wykonawca zastrzega sobie prawo demontażu i następnie ponownego zamontowania paneli wraz z wypompowaniem i ponownym napełnieniem instalacji glikolem pod groźbą utraty gwarancji. Koszt takiego demontażu wraz z ponownym zamocowaniem paneli i uruchomieniem instalacji wynosi od 800,00 zł do 1200,00 zł i pokrywa go użytkownik instalacji (mieszkaniec).
5. Niewłaściwe użytkowanie instalacji – niezgodne z instrukcją eksploatacji – przy pisemnym zgłoszenie usterki do UM w Bychawie, będzie powodowało pobranie od właściciela kwoty za przyjazd serwisu.
6. Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być wpięte do gniazda z uziemieniem
i zabezpieczeniami. Stwierdzenie przez serwis wpiętych urządzeń przez przedłużacz do sieci elektrycznej, będzie powodowało utratę gwarancji.
7. W określonych odstępach czasu (przynajmniej 1 raz na kwartał) pracownik Urzędu będzie odczytywał ze sterowników ilość pozyskanej energii w danym okresie czasu, dla celów sprawozdawczych.

 

Możliwe usterki objęte gwarancją Wykonawcy
1. Spadek ciśnienia glikolu – wskazówka na manometrze poniżej czerwonej (poniżej atm.), utrzymująca się przez cały czas – wyciek glikolu z instalacji.
2. Uszkodzone naczynie przeponowe solarne, pełne glikolu – spadek ciśnienia glikolu (manometr) przy braku widocznych wycieków na dachu/ścianie lub instalacji.
3. Uszkodzone naczynie wodne, pełne wody – objawia się częstymi wyciekami wody przez zawór bezpieczeństwa.
4. Pęknięta armatura (zawór, śrubunek, złączka, rura) – wyciek wody z instalacji.
5. Pompa solarna działa bez przerwy, głośno pracuje, nie wyłącza się – uszkodzona pompa.
6. Sterownik solarny nie wyświetla temperatury na kolektorze „KOL” lub na zasobniku „T2” – napis „Err” – uszkodzony czujnik.
7. Sterownik nic nie wyświetla mimo włączonego zasilania – uszkodzony sterownik.
8. Zaparowany kolektor od wewnątrz dłużej niż rok.

 

Możliwe problemy w eksploatacji instalacji niezależne od producenta/wykonawcy
1. Częste wycieki wody przez zawór bezpieczeństwa przy sprawnym naczyniu przeponowym wodnym – zbyt duże ciśnienie na sieci wodociągowej – należy zamontować reduktor ciśnienia.
2. Sterownik wyświetla na kolektorze temperaturę powyżej 140oC – przegrzane kolektory, instalacja uruchomi się po wystygnięciu kolektorów.
3. Zapowietrzenie instalacji solarnej spowodowanej jest brakiem rozbioru c.w.u.

 

BEZPODSTAWNE WEZWANIE SERWISU BĘDZIE WIĄZAŁO SIĘ Z OBCIĄŻENIEM FINANSOWYM WŁAŚCICIELA OBIEKTU ZA PRZYJAZD SERWISU ORAZ WYKONANE PRACE SERWISOWE.