Właściciel nieruchomości na terenie Bychawy może złożyć wniosek o zmianę przeznaczenia swojej działki do 25 lipca 2022 – informuje Burmistrz Bychawy

Bychawa, 1.07.2022 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Bychawie uchwały nr XXIX/215/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu. Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej do Burmistrza Bychawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lipca 2022 r.

Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

Załączniki: