Wybory do Parlamentu Europejskiego

image_pdfimage_print

Dnia 7 czerwca 2009 r. o godz. 8.00 – 22.00 odbędą się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Dziennik Ustaw Nr 37, poz. 287 z dnia 10 marca 2009 r.

 

Postanowienie

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 9 marca 2009 r.

w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.1) stanowi się, co następuje:

§ 1.

Zarządzam wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 2.

W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 50 posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 3.

Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 7 czerwca 2009 r.

§ 4.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

§ 5.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                         (-) Lech Kaczyński

 

Załącznik do postanowienia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 9  marca 2009 r.

Kalendarz wyborczy

dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

w dniu 7 czerwca 2009 r.

Data wykonania

czynności wyborczych

Treść czynności wyborczych

1

2

do dnia 18 kwietnia 2009 r.

•-  zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

•-          przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,

•-          przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 20 kwietnia 2009 r.

•-  powołanie okręgowych komisji wyborczych,

•-  powołanie rejonowych komisji wyborczych

do dnia 23 kwietnia 2009 r.

•-  dokonanie zmian stałych obwodów głosowania,

•-  utworzenie obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i aresztach śledczych

do dnia 28 kwietnia 2009 r.

do godz. 24.00

•-  zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w celu zarejestrowania

do dnia 8 maja 2009 r.

•-  podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych w gminach oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

•-  przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą, w drodze losowania, jednolitego numeru dla list tego samego komitetu wyborczego zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym,

•-  zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych

do dnia 13 maja 2009 r.

•-  przyznanie przez okręgową komisję wyborczą, w drodze losowania, numerów dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy wyłącznie w danym okręgu wyborczym

do dnia 17 maja 2009 r.

•-  powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,

•-  podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych za granicą

od dnia 17 maja 2009 r.

do dnia 24 maja 2009 r.

•-  składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, oraz przez policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają służbę

od dnia 23 maja 2009 r

do dnia 5 czerwca 2009 r.

do godz. 24.00

•-  rozpowszechnianie na własny koszt przez Telewizję Polską Spółka Akcyjna, Polskie Radio Spółka Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej w programach ogólnopolskich i regionalnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 24 maja 2009 r.

•-  sporządzenie przez gminy spisów wyborców

do dnia 28 maja 2009 r.

•-  składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,

•-  składanie przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych wniosków o dopisanie do spisu wyborców,

•-  podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do dnia 2 czerwca 2009 r.

•-  zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,

•-  zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

w dniu 5 czerwca 2009 r.

o godz. 24.00

•-  zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 7 czerwca 2009 r.

godz. 8.00 – 22.00

  • głosowanie

Informację wytworzył: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
źródło: www.pkw.gov.pl