Wybory sołtysa w sołectwie Marysin 28 stycznia 2021 r. godz. 17.00

ZARZĄDZENIE NR 146/OW/2020 BURMISTRZA BYCHAWY
z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa w sołectwie Marysin. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), §19 ust. 1, 2, 4 oraz § 26 ust. 10 Statutu Sołectwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/73/03 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Marysin (Dz. U. Woj. Lub. z 2003 r. Nr 126, poz. 2919 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wybory sołtysa w sołectwie Marysin zarządzam na dzień 28 stycznia 2021 r. godz. 17.00 – pierwszy termin, godz. 17.15 – drugi termin w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

§ 2. Określam porządek obrad zebrania wiejskiego, na którym ma nastąpić wybór sołtysa w sposób następujący:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Powołanie 3- osobowej Komisji Skrutacyjnej.
  4. Zgłaszanie kandydatur na funkcję sołtysa.
  5. Wybory.
  6. Zakończenie zebrania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń sołectwa Marysin oraz tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

źródło: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=328&p1=szczegoly&p2=1584152