Wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi gminnej nr 107230L Kosarzew Dolny-Kolonia – Romanów

image_pdfimage_print

2016-09-08 projekt UE kosarzew 650

Gmina Bychawa przystąpiła do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107230L Kosarzew Dolny-Kolonia – Romanów” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, warunków życia mieszkańców oraz poprawa dostępności do usług publicznych i miejsc pracy poprzez przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 107230L o długości 2749 mb oraz skrócenie czasu przejazdu poprzez budowę nowej nawierzchni. Przebudowa drogi przyczyni się do polepszenia dojazdu do dróg powiatowych nr 2287L i 2285L oraz do obiektów użyteczności i gospodarstw rolnych.

W chwili obecnej jesteśmy już po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach którego wyłoniony został wykonawca robót Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Lublinie.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania obejmie Krzysztof Rymarz.

Całkowity koszt zadania to 879 621,95 zł. w tym:

– nadzór inwestorski – 8 277.77 zł

– kwota dofinansowania z PROW na lata 2014-2020 to kwota – 559 703,44 zł

2016-09-08 projekt UE kosarzew fot 650